Copyright (c) 2017 Andryukhin M.I., Golovanov S.A., Polikarpova A.M., Prosiannikov M.Y., Nersisyan L.A., Gadzhiev N.K., Tagirov N.S., Obidnyak V.M., Solh R.M.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.