Copyright (c) 2017 Simanenkov V.I., Tikhonov S.V., Ilyashevich I.G., Ledovay A.V., Makiyenko V.V., Fedorova N.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.