No 1 (2019)

ARTICLES
Late Vendian kotlinian crisis on the East European Platform: lithogeochemical indicators of depositional environment
Maslov A.V., Grazhdankin D.V., Podkovyrov V.N.
Litologiya i poleznye iskopaemye. 2019;1(1):2-30
views26
Evolution of mineral formation processes in Lower Vend terrigenous rocks of Nepsko-Botuobinskaya anteclise
Postnikov A.V., Postnikova O.V., Izyurova E.S., Poshibaev V.V., Kuznetsov A.S., Izyurov A.D., Kozionov A.E.
Litologiya i poleznye iskopaemye. 2019;1(1):31-43
views6
Thermobaric depth settings of sedimentary rock basins and their fluid dynamics: Сommunication 2. Superhigh pressures and mud volcanoes
Kholodov V.N.
Litologiya i poleznye iskopaemye. 2019;1(1):44-59
views4
Reference sections of late‒middle neopleistocene friable sediments in Kamchatka: Present-day state and issue of age, and perspectives of study
Pevzner M.M., Yashina O.V., Smyshlyaeva O.I., Nechushkin R.I., Karimov T.D., Rozhdestvensky O.Y.
Litologiya i poleznye iskopaemye. 2019;1(1):60-89
views5
Gossan of the Yubileynoe massive sulfide deposit (South Urals): evidence for formation on the seafloor
Novoselov K.A., Belogub E.V., Sadykov S.A., Vikentyev I.V.
Litologiya i poleznye iskopaemye. 2019;1(1):90-100
views5