Copyright (c) 2017 Kulnev S.V., Shelepov A.M., Tsogoev V.E., Latypov I.F.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.