Vol 12, No 3 (2012)

Articles
BISPECIFIC PROTEIN KINASE PHOSPHATASE DUSP9 AS A NEW BIOMARKER FOR CLEAR CELL RENAL CELL CARCINOMA AND PROSPECTS FOR ITS UTILISING FOR GENE THERAPY
Granov A.M., Yakubovich E.I., Evtushenko V.I.
Medical academic journal. 2012;12(3):7-14
views
PDF
(Rus)
ADVANCED MORPHOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF PERIPHERAL NERVE REGENERATION
Petrova E.S., Pavlova N.V., Korzhevsky D.E.
Medical academic journal. 2012;12(3):15-29
views
PDF
(Rus)
ACTIVATION OF CEREBROVASCULAR PATIENTS’ SUPPRESSOR CELLS
Subbotina N.S., Oleynik Y.K., Churov A.V., Oleynik V.M., Zhulay G.A., Kravchenko P.N., Stafeeva I.V.
Medical academic journal. 2012;12(3):30-34
views
PDF
(Rus)
OBShchIE I SPETsIFIChESKIE MEKhANIZMY PATOGENEZA TREVOZhNYKh I DEPRESSIVNYKh RASSTROYSTV V MODELYaKh NA ZhIVOTNYKh: ROL' TRANSKRIPTsIONNYKh FAKTOROV
Baranova K.A.
Medical academic journal. 2012;12(3):35-37
views
PDF
(Rus)
MORFOFUNKTsIONAL'NYE OSNOVY OTKLONENII V POVEDENII NA MODELI OSTROGO VITAL'NOGO STRESSA U KRYS
Beznin G.V., Pshenichnaya A.G., Kusov A.G., Tsikunov S.G.
Medical academic journal. 2012;12(3):37-40
views
PDF
(Rus)
BIOMARKERY DESTRUKTIVNYKh PROTsESSOV U BOL'NYKh ShIZOFRENIEY S TARDIVNOY DISKINEZIEY NA FONE DLITEL'NOY ANTIPSIKhOTIChESKOY TERAPII
Boyko A.S.
Medical academic journal. 2012;12(3):40-42
views
PDF
(Rus)
ROL' GENA SWS V FORMIROVANII NEIROMYShEChNYKh SOEDINENIY DROSOPHILA MELANOGASTER I VYPOLNENII SINAPTIChESKIKh FUNKTsIY
Kislik G.A., Trush E.I., Sarantseva S.V.
Medical academic journal. 2012;12(3):42-43
views
PDF
(Rus)
PATOMORFOLOGIChESKIE ASPEKTY LOKAL'NOGO PRIMENENIYa EPIDERMAL'NOGO FAKTORA ROSTA PRI TERMIChESKOY TRAVME
Osikov M.V., Likhacheva A.G., Ogneva O.I.
Medical academic journal. 2012;12(3):43-45
views
PDF
(Rus)
NEYROGORMONAL'NYE aspekty formirovaniya POSTSTRESSORNOGO RASSTROYSTVA U PRENATAL'NO STRESSIROVANNYKh SAMTsOV KRYS
Smolenskiy I.V.
Medical academic journal. 2012;12(3):46-48
views
PDF
(Rus)
DINAMIKA POKAZATELEY ENDOTOKSEMII PRI OSTROM OTRAVLENII AMITRIPTILINOM
Chekmarev G.V.
Medical academic journal. 2012;12(3):48-50
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE EKSPERIMENTAL'NOY OSTROY KRATKOVREMENNOY VYRAZhENNOY NORMOBARIChESKOY GIPOKSII NA POKAZATELI SVOBODNYKh AMINOKISLOT PLAZMY KROVI ChELOVEKA
Chernykh A.A.
Medical academic journal. 2012;12(3):50-53
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI EKSPRESSII MINERALOKORTIKOIDNYKh RETsEPTOROV V NEOKORTEKSE KRYS PRI PRED\"YaVLENII RAZLIChNYKh REZhIMOV GIPOBARIChESKOY GIPOKSII
Churilova A.V.
Medical academic journal. 2012;12(3):53-55
views
PDF
(Rus)
SOChETANNOE PRIMENENIE IN VITRO FAKTORA NEKROZA OPUKhOLI-α (AL'NORIN) S PROTIVOOPUKhOLEVYMI PREPARATAMI NA KLETOChNYKh LINIYaKh MELANOM
Bigvava K.A., Zabotina T.N., Borunova A.A., Slavina E.G.
Medical academic journal. 2012;12(3):55-57
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE SODERZhANIYa O 2 V SREDE NA MUL'TIPOTENTNYE MEZENKhIMAL'NYE KLETKI-PREDShESTVENNIKI KOSTNOGO MOZGA RAZNOVOZRASTNYKh KRYS
Valyushkina M.P., Buravkova L.B.
Medical academic journal. 2012;12(3):57-59
views
PDF
(Rus)
PROTIVOOPUKhOLEVAYa AKTIVNOST' I MOLEKULYaRNYY MEKhANIZM DEYSTVIYa FUKOIDANOV BURYKh VODOROSLEY
Vishchuk O.S.
Medical academic journal. 2012;12(3):59-60
views
PDF
(Rus)
PROTIVOVOSPALITEL'NAYa AKTIVNOST' KhITOZANA I EGO NIZKOMOLEKULYaRNOGO PROIZVODNOGO
Kalitnik A.A., Markov P.A., Volod'ko A.V.
Medical academic journal. 2012;12(3):60-61
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ SVOYSTV POSTOYaNNYKh LINIY EMBRIONAL'NYKh STVOLOVYKh KLETOK ChELOVEKA, PRI KUL'TIVIROVANII V RAZNYKh SISTEMAKh
Kol'tsova A.M., Gordeeva O.F., Zenin V.V., Lifantseva N.V., Musorina A.S., Yakovleva T.K., Polyanskaya G.G.
Medical academic journal. 2012;12(3):61-63
views
PDF
(Rus)
KhARAKTERISTIKA RADIATsIONNO-INDUTsIROVANNYKh IZMENENIY SUBPOPULYaTsIONNOGO SOSTAVA KUL'TURY KLETOK LINII HeLa
Lipunov N.M., Zamulaeva I.A.
Medical academic journal. 2012;12(3):63-65
views
PDF
(Rus)
IZMENENIE ChUVSTVITEL'NOSTI BAKTERIY ESCHERICHIA COLI K DEYSTVIYu ANTIBIOTIKOV V PRISUTSTVII RASTITEL'NYKh POLIFENOLOV
Samoylova Z.Y., Smirnova G.V., Oktyabr'skiy O.N.
Medical academic journal. 2012;12(3):65-66
views
PDF
(Rus)
IZMENENIE PROLIFERATsII, MIGRATsII, OBRAZOVANIYa TRUBOK SOSUDOV I SEKRETsII TsITOKINOV ENDOTELIAL'NYMI KLETKAMI LINII EA.Nu926 V PRISUTSTVII FAKTOROV, SEKRETIRUEMYKh TKAN'Yu PLATsENTY
Furaeva K.N., Stepanova O.I., L'vova T.Y., Sel'kov S.A., Sokolov D.I.
Medical academic journal. 2012;12(3):67-69
views
PDF
(Rus)
VZAIMOSVYaZI MEZhDU AKTIVNOST'Yu MONOAMINOOKSIDAZ I SVOBODNORADIKAL'NYM OKISLENIEM V MITOKhONDRIYaKh GOLOVNOGO MOZGA PRI STRESSE
Deev R.V., Sinitskiy A.I., Kozochkin D.A., Tyumentsev M.A., Galiullina I.G., Yunusova A.K., Zaripova Z.Z., Tseylikman D.V., Nikitina A.A., Gimazutdinova D.I.
Medical academic journal. 2012;12(3):70-72
views
PDF
(Rus)
REGULYaTsIYa TsERULOPLAZMINOM ANTIGIPOKSIChESKOY AKTIVNOSTI APO-LAKTOFERRINA NA MODELI KRYS, POLUChAVShIKh DIETU S KhLORIDOM SEREBRA
Kostevich V.A., Sokolov A.V.
Medical academic journal. 2012;12(3):72-73
views
PDF
(Rus)
NATRIY-YODIDNYY SIMPORTER KAK REPORTERNYY BELOK V RAZRABOTKE GENOTERAPEVTIChESKIKh PREPARATOV
Kuz'mich A.I.
Medical academic journal. 2012;12(3):74-75
views
PDF
(Rus)
ROL' BELKA STAT5 V EKSPRESSII RETsEPTORA INTERLEYKINA-2 V LIMFOTsITAKh KROVI ChELOVEKA
Mityushova E.V.
Medical academic journal. 2012;12(3):75-77
views
PDF
(Rus)
IDENTIFIKATsIYa ADDUKTOV FOSFORORGANIChESKIKh OTRAVLYaYuShchIKh VEShchESTV S BELKAMI KROVI METODAMI FOSFOPROTEOMIKI
Murashko E.A., Dubrovskiy Y.A., Podol'skaya E.P., Babakov V.N.
Medical academic journal. 2012;12(3):77-79
views
PDF
(Rus)
VOZMOZhNOSTI REGULYaTsII PROATEROGENNYKh SVOYSTV MIELOPEROKSIDAZY S POMOShch'Yu VEShchESTV, INGIBIRUYuShchIKh EE AKTIVNOST' I PREPYaTSTVUYuShchIKh EE VZAIMODEYSTVIYu S LIPOPROTEINAMI NIZKOY PLOTNOSTI
Sokolov A.V., Kostevich V.A.
Medical academic journal. 2012;12(3):80-81
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE PEPTIDNYKh NOSITELEY DLYa ADRESNOY DOSTAVKI INTERFERIRUYuShchIKh RNK S TsEL'Yu PODAVLENIYa EKSPRESSII GENA VEGFA PRI ENDOMETRIOZE
Shubina A.N., Egorova A.A., Kiselev A.V.
Medical academic journal. 2012;12(3):81-82
views
PDF
(Rus)
OTsENKA IMMUNNOGO STATUSA U BOL'NYKh SOSUDISTYMI ZABOLEVANIYaMI GOLOVNOGO MOZGA
Zhulay G.A., Churov A.V., Kravchenko P.N.
Medical academic journal. 2012;12(3):83-85
views
PDF
(Rus)
REKOMBINANTNYE POLIPEPTIDY KAK BIOMARKERY OTsENKI IMMUNOLOGIChESKOI EFFEKTIVNOSTI VAKTsINATsII ZhIVOY ChUMNOY VAKTsINOY U LYuDEY
Lyapina A.M., Fedorova V.A., Khizhnyakova M.A., Telepnev M.V., Motin V.L.
Medical academic journal. 2012;12(3):85-87
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI POVERKhNOSTNOY EKSPRESSII AKTIVIRUYuShchIKh RETsEPTOROV VROZhDENNOGO IMMUNITETA NA SUBPOPULYaTsIYaKh MONOTsITOV
Matveeva V.G., Golovkin A.S., Chernova M.N.
Medical academic journal. 2012;12(3):87-89
views
PDF
(Rus)
FORMIROVANIE NEITROFIL'NYKh VNEKLETOChNYKh LOVUShEK V USLOVIYaKh GIPOKINETIChESKOGO STRESSA
Plekhanova E.V., Dolgushin I.I., Tseylikman V.E., Sinitsin A.I., Markova V.A., Savochkina A.Y., Mezentseva E.A., Bondarenko T.G., Pegushina I.V., Gizinger O.A.
Medical academic journal. 2012;12(3):90-91
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE TsITOKINOV NA MIGRATsIONNUYu AKTIVNOST' KLETOK TROFOBLASTA LINII Jeg-3
Stepanova O.I., Mammedova D.T., Sokolov D.I., Sel'kov S.A.
Medical academic journal. 2012;12(3):92-93
views
PDF
(Rus)
MORFOLOGIChESKIM ANALIZ I DINAMIKA GIDROKORTIZON-INDUTsIROVANNOY ATROFII TIMUSA
Starskaya I.S., Kudryavtsev I.V., Polevshchikov A.V.
Medical academic journal. 2012;12(3):94-96
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE ANTIMIKROBNOGO PEPTIDA INDOLITsIDIN NA FUNKTsIONAL'NUYu AKTIVNOST' MAKROFAGOV PRI TERMIChESKIKh OZhOGAKh KOZhI
Shevchenko N.I., Lyashev Y.D., Mishustin V.N.
Medical academic journal. 2012;12(3):96-98
views
PDF
(Rus)
STIMULYaTsIYa TsITOTOKSIChESKOGO OTVETA V KUL'TURE MONONUKLEARNYKh KLETOK BOL'NYKh RAKOM MOLOChNOY ZhELEZY S POMOShch'Yu DENDRITNYKh KLETOK, TRANSFETsIROVANNYKh POLIEPITOPNOY DNK-KONSTRUKTsIEY
Khantakova Y.N., Kurilin V.V., Shevchenko Y.A., Lopatnikova Y.A., Sidorov S.V., Maksyutov A.Z., Maksyutov R.A., Gavrilova E.V., Zaytsev S.A., Sennikov S.V.
Medical academic journal. 2012;12(3):98-99
views
PDF
(Rus)
REKOMBINANTNYY BELOK TEPLOVOGO ShOKA Hsp70 V IMMUNOTERAPII OPUKhOLEY GOLOVNOGO MOZGA
Shevtsov M.A., Pozdnyakov A.V., Mikhrina A.L., Meshalkina D.A., Bychkova N.V., Romanova I.V., Guzhova I.V., Khachatryan V.A., Margulis B.A.
Medical academic journal. 2012;12(3):99-101
views
PDF
(Rus)
SERGEY FEDOROVICh BAGNENKO K 55-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa
- -.
Medical academic journal. 2012;12(3):102-103
views
PDF
(Rus)
PRAVILA OFORMLENIYa STATEY
- -.
Medical academic journal. 2012;12(3):104-104
views
PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies