Vol 12, No 3 (2012)

Articles
BISPECIFIC PROTEIN KINASE PHOSPHATASE DUSP9 AS A NEW BIOMARKER FOR CLEAR CELL RENAL CELL CARCINOMA AND PROSPECTS FOR ITS UTILISING FOR GENE THERAPY
Granov A.M., Yakubovich E.I., Evtushenko V.I.

Abstract

The most common histological type of RCC is clear cell carcinoma. Although in 70% of the cases renal cancer is diagnosed at the localized stage, metastases develop in more than a half of the patients after surgical treatment. Resistance of RCC against chemotherapy and radiotherapy is the reason of high mortality rate of patients with metastatic renal cancer. Understanding of molecular mechanisms of tumor formation and growth would allow for the development of new diagnostic and prognostic markers, and new treatment strategies of malignant tumors. In this article we discuss the novel trends in the field of treatment of kidney malignant diseases. In particular, we address the questions of prospects and problems of gene therapy approaches for the treatment of kidney cancer. During the recent years we have investigated the DUSP9 gene. This paper summarizes our own data and the results of other investigations of the properties and functions of DUSP9 gene. We conclude that DUSP9 can be considered as a new biomarker for clear cell carcinoma, as well as the gene for kidney cancer gene therapy.
Medical academic journal. 2012;12(3):7-14
views
ADVANCED MORPHOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF PERIPHERAL NERVE REGENERATION
Petrova E.S., Pavlova N.V., Korzhevsky D.E.

Abstract

This review is devoted to the recovery of peripheral nerves after injury. The prevalence of injuries of nerves and lack of knowledge about the mechanisms of regeneration of peripheral nerve fibers determine the actuality of the problem. Characteristics of the main methods for selective immunohistochemical detection of neuronal markers, proteins of axonal transport, markers of Schwann cells and myelin sheaths are given in the review. Methods of retrograde labeling of motoneurons and sensory neurons are also characterized. The most interesting results of recent experimental studies using these methods are given in the review. There are two basic strategies to connect the segments of nerve damage: the use of biodegradable scaffolds and conduits and the application of stem cells. Stem cells are source of the growth and trophic factors. This paper contains the necessary information about the complicated and efficient methods of molecular and cellular analysis used in studying of the mechanisms of recovery processes which develop in the nervous system after injury. The widespread use of these morphological approaches should help improve the efficiency of scientific research on the development of new medical technologies.
Medical academic journal. 2012;12(3):15-29
views
ACTIVATION OF CEREBROVASCULAR PATIENTS’ SUPPRESSOR CELLS
Subbotina N.S., Oleynik Y.K., Churov A.V., Oleynik V.M., Zhulay G.A., Kravchenko P.N., Stafeeva I.V.

Abstract

The work presentsthe study of materials especially the immune system changes, including Treg lymphocytes in patients with acute and chronic cerebral ischemia. Changes in the immune status of the patients seen in reducing the total number of T-lymphocytes. It is shown that in patients with cerebrovascular diseases, changes in the functional state of cells and, in particular, in the system of Treg cells responsible for immune suppression.
Medical academic journal. 2012;12(3):30-34
views
OBShchIE I SPETsIFIChESKIE MEKhANIZMY PATOGENEZA TREVOZhNYKh I DEPRESSIVNYKh RASSTROYSTV V MODELYaKh NA ZhIVOTNYKh: ROL' TRANSKRIPTsIONNYKh FAKTOROV
Baranova K.A.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):35-37
views
MORFOFUNKTsIONAL'NYE OSNOVY OTKLONENII V POVEDENII NA MODELI OSTROGO VITAL'NOGO STRESSA U KRYS
Beznin G.V., Pshenichnaya A.G., Kusov A.G., Tsikunov S.G.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):37-40
views
BIOMARKERY DESTRUKTIVNYKh PROTsESSOV U BOL'NYKh ShIZOFRENIEY S TARDIVNOY DISKINEZIEY NA FONE DLITEL'NOY ANTIPSIKhOTIChESKOY TERAPII
Boyko A.S.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):40-42
views
ROL' GENA SWS V FORMIROVANII NEIROMYShEChNYKh SOEDINENIY DROSOPHILA MELANOGASTER I VYPOLNENII SINAPTIChESKIKh FUNKTsIY
Kislik G.A., Trush E.I., Sarantseva S.V.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):42-43
views
PATOMORFOLOGIChESKIE ASPEKTY LOKAL'NOGO PRIMENENIYa EPIDERMAL'NOGO FAKTORA ROSTA PRI TERMIChESKOY TRAVME
Osikov M.V., Likhacheva A.G., Ogneva O.I.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):43-45
views
NEYROGORMONAL'NYE aspekty formirovaniya POSTSTRESSORNOGO RASSTROYSTVA U PRENATAL'NO STRESSIROVANNYKh SAMTsOV KRYS
Smolenskiy I.V.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):46-48
views
DINAMIKA POKAZATELEY ENDOTOKSEMII PRI OSTROM OTRAVLENII AMITRIPTILINOM
Chekmarev G.V.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):48-50
views
VLIYaNIE EKSPERIMENTAL'NOY OSTROY KRATKOVREMENNOY VYRAZhENNOY NORMOBARIChESKOY GIPOKSII NA POKAZATELI SVOBODNYKh AMINOKISLOT PLAZMY KROVI ChELOVEKA
Chernykh A.A.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):50-53
views
OSOBENNOSTI EKSPRESSII MINERALOKORTIKOIDNYKh RETsEPTOROV V NEOKORTEKSE KRYS PRI PRED\"YaVLENII RAZLIChNYKh REZhIMOV GIPOBARIChESKOY GIPOKSII
Churilova A.V.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):53-55
views
SOChETANNOE PRIMENENIE IN VITRO FAKTORA NEKROZA OPUKhOLI-α (AL'NORIN) S PROTIVOOPUKhOLEVYMI PREPARATAMI NA KLETOChNYKh LINIYaKh MELANOM
Bigvava K.A., Zabotina T.N., Borunova A.A., Slavina E.G.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):55-57
views
VLIYaNIE SODERZhANIYa O 2 V SREDE NA MUL'TIPOTENTNYE MEZENKhIMAL'NYE KLETKI-PREDShESTVENNIKI KOSTNOGO MOZGA RAZNOVOZRASTNYKh KRYS
Valyushkina M.P., Buravkova L.B.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):57-59
views
PROTIVOOPUKhOLEVAYa AKTIVNOST' I MOLEKULYaRNYY MEKhANIZM DEYSTVIYa FUKOIDANOV BURYKh VODOROSLEY
Vishchuk O.S.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):59-60
views
PROTIVOVOSPALITEL'NAYa AKTIVNOST' KhITOZANA I EGO NIZKOMOLEKULYaRNOGO PROIZVODNOGO
Kalitnik A.A., Markov P.A., Volod'ko A.V.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):60-61
views
SRAVNITEL'NYY ANALIZ SVOYSTV POSTOYaNNYKh LINIY EMBRIONAL'NYKh STVOLOVYKh KLETOK ChELOVEKA, PRI KUL'TIVIROVANII V RAZNYKh SISTEMAKh
Kol'tsova A.M., Gordeeva O.F., Zenin V.V., Lifantseva N.V., Musorina A.S., Yakovleva T.K., Polyanskaya G.G.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):61-63
views
KhARAKTERISTIKA RADIATsIONNO-INDUTsIROVANNYKh IZMENENIY SUBPOPULYaTsIONNOGO SOSTAVA KUL'TURY KLETOK LINII HeLa
Lipunov N.M., Zamulaeva I.A.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):63-65
views
IZMENENIE ChUVSTVITEL'NOSTI BAKTERIY ESCHERICHIA COLI K DEYSTVIYu ANTIBIOTIKOV V PRISUTSTVII RASTITEL'NYKh POLIFENOLOV
Samoylova Z.Y., Smirnova G.V., Oktyabr'skiy O.N.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):65-66
views
IZMENENIE PROLIFERATsII, MIGRATsII, OBRAZOVANIYa TRUBOK SOSUDOV I SEKRETsII TsITOKINOV ENDOTELIAL'NYMI KLETKAMI LINII EA.Nu926 V PRISUTSTVII FAKTOROV, SEKRETIRUEMYKh TKAN'Yu PLATsENTY
Furaeva K.N., Stepanova O.I., L'vova T.Y., Sel'kov S.A., Sokolov D.I.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):67-69
views
VZAIMOSVYaZI MEZhDU AKTIVNOST'Yu MONOAMINOOKSIDAZ I SVOBODNORADIKAL'NYM OKISLENIEM V MITOKhONDRIYaKh GOLOVNOGO MOZGA PRI STRESSE
Deev R.V., Sinitskiy A.I., Kozochkin D.A., Tyumentsev M.A., Galiullina I.G., Yunusova A.K., Zaripova Z.Z., Tseylikman D.V., Nikitina A.A., Gimazutdinova D.I.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):70-72
views
REGULYaTsIYa TsERULOPLAZMINOM ANTIGIPOKSIChESKOY AKTIVNOSTI APO-LAKTOFERRINA NA MODELI KRYS, POLUChAVShIKh DIETU S KhLORIDOM SEREBRA
Kostevich V.A., Sokolov A.V.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):72-73
views
NATRIY-YODIDNYY SIMPORTER KAK REPORTERNYY BELOK V RAZRABOTKE GENOTERAPEVTIChESKIKh PREPARATOV
Kuz'mich A.I.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):74-75
views
ROL' BELKA STAT5 V EKSPRESSII RETsEPTORA INTERLEYKINA-2 V LIMFOTsITAKh KROVI ChELOVEKA
Mityushova E.V.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):75-77
views
IDENTIFIKATsIYa ADDUKTOV FOSFORORGANIChESKIKh OTRAVLYaYuShchIKh VEShchESTV S BELKAMI KROVI METODAMI FOSFOPROTEOMIKI
Murashko E.A., Dubrovskiy Y.A., Podol'skaya E.P., Babakov V.N.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):77-79
views
VOZMOZhNOSTI REGULYaTsII PROATEROGENNYKh SVOYSTV MIELOPEROKSIDAZY S POMOShch'Yu VEShchESTV, INGIBIRUYuShchIKh EE AKTIVNOST' I PREPYaTSTVUYuShchIKh EE VZAIMODEYSTVIYu S LIPOPROTEINAMI NIZKOY PLOTNOSTI
Sokolov A.V., Kostevich V.A.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):80-81
views
ISSLEDOVANIE PEPTIDNYKh NOSITELEY DLYa ADRESNOY DOSTAVKI INTERFERIRUYuShchIKh RNK S TsEL'Yu PODAVLENIYa EKSPRESSII GENA VEGFA PRI ENDOMETRIOZE
Shubina A.N., Egorova A.A., Kiselev A.V.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):81-82
views
OTsENKA IMMUNNOGO STATUSA U BOL'NYKh SOSUDISTYMI ZABOLEVANIYaMI GOLOVNOGO MOZGA
Zhulay G.A., Churov A.V., Kravchenko P.N.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):83-85
views
REKOMBINANTNYE POLIPEPTIDY KAK BIOMARKERY OTsENKI IMMUNOLOGIChESKOI EFFEKTIVNOSTI VAKTsINATsII ZhIVOY ChUMNOY VAKTsINOY U LYuDEY
Lyapina A.M., Fedorova V.A., Khizhnyakova M.A., Telepnev M.V., Motin V.L.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):85-87
views
OSOBENNOSTI POVERKhNOSTNOY EKSPRESSII AKTIVIRUYuShchIKh RETsEPTOROV VROZhDENNOGO IMMUNITETA NA SUBPOPULYaTsIYaKh MONOTsITOV
Matveeva V.G., Golovkin A.S., Chernova M.N.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):87-89
views
FORMIROVANIE NEITROFIL'NYKh VNEKLETOChNYKh LOVUShEK V USLOVIYaKh GIPOKINETIChESKOGO STRESSA
Plekhanova E.V., Dolgushin I.I., Tseylikman V.E., Sinitsin A.I., Markova V.A., Savochkina A.Y., Mezentseva E.A., Bondarenko T.G., Pegushina I.V., Gizinger O.A.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):90-91
views
VLIYaNIE TsITOKINOV NA MIGRATsIONNUYu AKTIVNOST' KLETOK TROFOBLASTA LINII Jeg-3
Stepanova O.I., Mammedova D.T., Sokolov D.I., Sel'kov S.A.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):92-93
views
MORFOLOGIChESKIM ANALIZ I DINAMIKA GIDROKORTIZON-INDUTsIROVANNOY ATROFII TIMUSA
Starskaya I.S., Kudryavtsev I.V., Polevshchikov A.V.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):94-96
views
VLIYaNIE ANTIMIKROBNOGO PEPTIDA INDOLITsIDIN NA FUNKTsIONAL'NUYu AKTIVNOST' MAKROFAGOV PRI TERMIChESKIKh OZhOGAKh KOZhI
Shevchenko N.I., Lyashev Y.D., Mishustin V.N.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):96-98
views
STIMULYaTsIYa TsITOTOKSIChESKOGO OTVETA V KUL'TURE MONONUKLEARNYKh KLETOK BOL'NYKh RAKOM MOLOChNOY ZhELEZY S POMOShch'Yu DENDRITNYKh KLETOK, TRANSFETsIROVANNYKh POLIEPITOPNOY DNK-KONSTRUKTsIEY
Khantakova Y.N., Kurilin V.V., Shevchenko Y.A., Lopatnikova Y.A., Sidorov S.V., Maksyutov A.Z., Maksyutov R.A., Gavrilova E.V., Zaytsev S.A., Sennikov S.V.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):98-99
views
REKOMBINANTNYY BELOK TEPLOVOGO ShOKA Hsp70 V IMMUNOTERAPII OPUKhOLEY GOLOVNOGO MOZGA
Shevtsov M.A., Pozdnyakov A.V., Mikhrina A.L., Meshalkina D.A., Bychkova N.V., Romanova I.V., Guzhova I.V., Khachatryan V.A., Margulis B.A.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):99-101
views
SERGEY FEDOROVICh BAGNENKO K 55-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa
- -.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):102-103
views
PRAVILA OFORMLENIYa STATEY
- -.

Abstract

Medical academic journal. 2012;12(3):104-104
views

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies