Copyright (c) 2016 Shirshov V.N., Doronchuk D.N., Shatirishvily O.Ê., Konstantinova I.M., Obolonkov V.Y., Lebedev Y.I.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.