Copyright (c) 2011 Chupin A.V., Kolosov R.V., Zaitsev M.V., Parshin P.Y., Orekhov P.Y., Deryabin S.V., Kemezh Y.V., Sitnikov A.V., Lebedev D.P.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.