Biomaterials in Bone Reconstruction after Resection for Tumors

AbstractReferences

 1. Ардашев И.П. //Вестн. травматол. ортопед. - 1997. - N 3. - С. 35-40.
 2. Бмзер В.А., Курильчик А.А., Сидорченкое В.О. //Там же. - 1998. - N 1. - С. 20-24.
 3. Бурдыгин В.Н. Первичные опухоли и опухолеподобные заболевания позвоночника у взрослых (клиника, диагностика, хирургическое лечение): Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - М, 1986.
 4. Васильев О.В. Хирургическое лечение гигантоклеточной опухоли длинных костей у детей и подростков: Дис.... канд. мед. наук. - Киев, 2002.
 5. Вырва О.Е., Делевский Ю.П., Кладченко Л.А. //Ортопед. травматол. - 2002. - N 2. - С. 57~60.
 6. Головченко В.В. Клінічне і морфологічне обгрунтування застосування гідроксилапатитної кераміки в сполученні з демі-нералізованим кістковим матриксом для пластики дефектів кісток: Дис. ... канд. мед. наук. - Луганск, 2002.
 7. Грунтовский Г.Х. //Ортопед, травматол. - 1986. - N 8. - С. 4-5.
 8. Грунтовский Г.Х., Дедух Н.В., Малышкина С.В. и др. //Там же. - 1998. - N 3. - С. 22-26.
 9. Грунтовский Г.Х., Малышкина С.В., Тимченко И.Б. и др. //Актуальные вопросы травматологии и ортопедии. - 2000. - Т. 2. - С. 140-144
 10. Гудушаури О.Н. //Ортопед. травматол. - 1979. - N 7. - С. 19-23.
 11. Гудушаури О.Н., Гагулашвили А.Д. //Там же.- 1986. - N8. С. 1-4.
 12. Дегтяръ В.А., Лоскутов А.Е. //Віен. ортопед. травматол. - 2000. - N 1. -С. 54-57.
 13. Демичев Н.П., Тарасов А.Р., Ислам М.Ф. //Ортопед. травматол. - 2003. - N 1. - С. 95-100.
 14. Жеравин А.А., Анисеня И.И., Тюкалов Ю.М. //Гений ортопедии. - 2001. - N 2. - С. 104-105.
 15. Івченко В.К., Швець О.І., Гарбуз К.П. и др. //Вісн. ортопед. травматол. - 2000. - N 1. - С. 59-61.
 16. Имамалиев А.С., Зоря В.И., Ярыгин Н.В., Цвиренко Л.К. //Анн. травматол. ортопед. - 1995. - N 4. - С. 49-54.
 17. Карлов А.В., Верещагин В.И., Шахов В.П. и др. // Гений ортопедии. - 1999. - N 4. - С. 28-33.
 18. . Комплексное лечение опухолей костей /Под ред. А.А. Коржа. - Киев, 1979.
 19. Корж А.А., Грунтовский Г.Х. //Хирургия. - 1985. - Вып. 11. - С. 118-123.
 20. Корж А.А., Грунтовский Г.Х., Корж Н.А., Мыхайлив В.Т. Керамопластика в ортопедии и травматологии. - Львов, 1992.
 21. Корж Н.А., Радченко В.А., Кладченко Л.А., Малышкина С.В. //Ортопед. травмтол. - 2003. - N 2. - С. 150-157.
 22. Корнилов Н.В., Новоселов К.А., Засульский Ф.Ю. //The first international symposium plastic and reconstructive surgery in oncology: Abstract book. - M., 1997. - C. 91-92.
 23. Коструб O.O., Павлішен Ю.І., Зав'ялець Ї.Т. и др. //Вісн. ортопед, травматол. - 2000. - N 1. - С. 61-63.
 24. Котц Р. //Вестн. травматол. ортопед. - 1994. - N 4. - С. 62-68.
 25. Крисъ-Пугач А.П., Дубок В.А., Лучко Р.В., Улъянчич Н.В. //Ортопед, травматол. - 2000. - N 1. - С. 30-35.
 26. Кулиш Н.И. Радикально-сберегательные и восстановительные операции в области таза: Дис.... д-ра мед. наук. - Харьков, 1976.
 27. Митин В.Н., Саутин Е.Н., Соловьев Ю.Н. //Ветеринарный журн. - 1995. - N 2. - С. 38-41.
 28. Митин В.Н., Соловьев Ю.Н., Тепляков В.В., Ятников С.А. I/The first international symposium plastic and reconstructive surgery in oncology: Abstract book. - Ы, 1997. - C. 49.
 29. Неверов В.А., Шильников B.A., Соболев К.П. и др. //Там же. С. 87.
 30. Проценко А.И., Алиев М.Д., Томский М.И., Каллистов В.Е. //Там же. - С. 22.
 31. Проценко В.В. //Ортопед. травматол. - 2000. - N 2. - С. 22-24.
 32. Ярошенко В.В., Толстопятое Б.О., Коноваленко В.Ф. и др. //Онкология. - 2002. - Т. 4, N 3. - С. 209-211.
 33. Сеинян С.Г., Айвазян В.Я., Ханамирян Т.В. //Вестн. травматол. ортопед. - 1996. - N 2. - С. 18.
 34. Соленый В.И., Мосийчук Н.М., Марченко А.А. //Журн. Вопр. нейрохир. - 1988. - Вып. 2. - С. 36-39.
 35. Сыркин А.Б., Герасимова Г.К., Барышников Ю.А. и др. //Вопр. онкол. - 1995. - Т. 41, N 2. - С. 41-45.
 36. Сумароков Д.Д., Гуткин Д.В. //Пат. физиол. - 1987. - N 2. С. 78-80.
 37. Тенилин Н.А., Богосъян А.Б., Соснин А.Г. //Вестн. травматол. ортопед. - 1998. - N 1. - С. 34-43.
 38. Трапезников Н.Н., Клименков А.А., Еремина Л.А., Кондратьев В.Г. //Опухоли опорно-двигательного аппарата. - 1976. Вып. 5. - С. 26- 30.
 39. Трапезников Н.Н., Еремина Л.А., Амирасланов А.Т. и др. //Ортопед, травматол. - 1986. - N 8. - С. 6-11.
 40. Трапезников Н.Н., Алиев М.Д., Соколовский В.А. и др. //The first international symposium plastic and reconstructive surgery in oncology: Abstract book. - M., 1997. - C. 84.
 41. Трапезников H.H., Соловьев Ю.Н., Кушлинский H.E. и др. //Рос. онкол. журн. -1998. - N 3. - С. 21-25.
 42. Трапезников Н.Н., Алиев М.Д., Мачак Г.Н. и др. //Вестн. РАМН. - 2001. - N 9. - С. 46-50.
 43. Филиппенко В.А., Зыман 3.3., Мезенцев В.А. //Ортопед, травматол. - 2000. - N 2. - С. 141-142.
 44. Филиппенко В.А., Зыман 3.3., Мезенцев В.А. //Там же. - 2002. - N 2. - С. 61-65.
 45. Щепеткин И.А. //Успехи современ. биол. - 1995. - Т. 115, вып. 1. - С. 58-73.
 46. Alho A., Karaharju Е.О., Korkala О., Laasonen Е. //Int. Orthop. 1987. - Vol. 11, N 1. - P. 35-41.
 47. BaerW. //J. Hand Surg. - 2002. - Vol. 27B, N 1. - P. 101-103.
 48. Bender S.A., Bumgardner J.D., Roach M.D. et al. //Biomaterials. 2000. - Vol. 21. - P. 299-305.
 49. Bucholz R.W., Carlton A., Holmes R.E. //Orthop. Clin. North Am. - 1987. - Vol. 18, N2. - P. 330-334.
 50. Вита P., Loon P.J.M., Versleyen H. et al. //Biomaterials. - 1997. - Vol. 18, N 18. - P. 1251-1260.
 51. Burchard H., Glowczewskie F.P., Enneking W.F. //J. Bone Jt Surg. - 1983. - Vol. 65A, N 1. - P. 103-108.
 52. Delloye Ch., Cornu O., De Nayer P., Vincent A. //Ibid. - 1997. Vol. 79B, Suppl. 1. - P. 61.
 53. Dhert W.J.A., Duyn E., Verbout A.J. et al //Ibid. - 1997. - Vol. 79B, Suppl. 1. - P. 6-7.
 54. Donali D., Biscaglia R. //Ibid. - 1998. - Vol. 80B, N 6. - P. 1045-1050.
 55. Finkemeier Ch. //Ibid. - 2002. - Vol. 84A, N 3. - P. 454-464.
 56. Gouin F., Passuti N., Delecrin J. et al. //Ibid. - 1993. - Vol. 75B, Suppl. 2. - P. 105-106.
 57. Greenwald A.S., Boden S.D., Goldberg V.M. et al. //Ibid. - 2001. - Vol. 83A, Suppl. 2. - P. 98-103.
 58. Guan W.Y., Yi W.T., Zhi M.Y., Zhen S.S. //Int. Orthop. - 1990. Vol. 14, N 4. - P. 387-391.
 59. Hardauin P., Anselme K., Flautre B. et al. //Spine. - 2000. - Vol. 67. - P. 419-424.
 60. Harrington. K.D., Johnston J.O., Kaufer H.N. et al. //Clin. Orthop. - 1986. - N 211. - P. 180-214.
 61. Heise U., Osborn J.F., Duwe F. //Int. Orthop. - 1990. - Vol. 14, N 3. - P. 329-338.
 62. Hench L.L. //Am. Ceramic Soc. Bull. - 1998. - July. - P. 67-76.
 63. Hernigou P.H., Thiery J.P., Benoit J. et al. //J. Bone Jt Surg. - 1989. - Vol. 71B, N 5. - P. 804-811.
 64. Hsu R.W.-W., Wood M.B., Sim F.H., Chao E.Y.S. //Ibid. - 1997. - Vol. 79B, N 1. - P. 36-43.
 65. Itokazu M., Sugiyama Т., Ohno T. et al. //J. Biomed. Mat. Res. 1998. - Vol. 39, N 4. - P. 536-538.
 66. Kim H.S., Park Y.B., Oh J. H. et al //Int. Orthop. - 2001. - Vol. 25, N 6. - P. 343-348.
 67. Kirchen M.E., Menendez L.R., Lee J.H. et al. //Clin. Orthop. - 1996. - N 328. - P. 294-303.
 68. Kohler P., Glas J.-E., Larsson St., Kreicbergs A. //Acta Orthop. Scand. - 1987. - Vol. 58, N 1. - P. 54-60.
 69. Kubo Т., Sugita Т., Shimose S. et al. //Int. J. Oncol. - 2001. - Vol. 18, N 1. - P. 121-125.
 70. Kuo K.N., Gitelis S., Sim F.H. et al. //Clin. Orthop. - 1983. - N 176. - P. 108-114.
 71. La Berge M., Bobyn J.D., Rivard C.H. //J. Biomed. Mat. Res. - 1990. - Vol. 24. - P. 959-971.
 72. Langer G., Zmner P., Glien W. //Beitr. Orthop. Traumatol. - 1979. - Bd 26, N 1. - S. 21-28.
 73. Martynenko V.V., Krivoruchko P.P., Diergaputskaya L.A. et al. //Ceramics (Polish ceramic bull.). - 2002. - Vol. 69. - P. 79-85.
 74. McDonald A.R., Pogrel M.A., Sharma A. //J. Oral Implantol. - 1998. - Vol. 24, N 1. - P. 11-13.
 75. Multhaupt H.A.B., Alvarez J.C., Rafferty P.A. et al. //J. Bone Jt Surg. - 2001. - Vol. 83A, Suppl. 2. - P. 56-61.
 76. Nakamura S., Kusuzaki K., Murata H. et al. //Int. Orthop. - 2001. - Vol. 25, N2. - P. 104-106.
 77. Niedhart C, Sax M., Telle R., Niethard F.U. //Eur. Orthop. Res. Soc. - 2000. - Vol. 10. - P. 20.
 78. Nilsson O.S., Bauer H.C.F., Brostrom L.A. //Acta Othop. Scand. 1987. - Vol. 58, N 1. - P. 47-53.
 79. Oosterbos C.J.M., Rahmy A.I.A., Tonino A.J. //Int. Orthop. - 2001. - Vol. 25. - P. 17-21.
 80. Pant R., Moreau P., Pyas I. et al. //Ibid. - 2001. - Vol. 25, N 6. P. 311-315.
 81. Poitout D., Novakovitch G. //Ibid. - 1987. - Vol. 11, N 3. - P. 169-178.
 82. Rosa M.A., Sgambato A., Maccauro G. et al. //Eur. Orthop. Res. Soc. - 2000. - Vol. 10. - P. 10.
 83. Schwarz N., Schlag G. //Unfall. Chirurg. - 1987. - N 90. - S. 355-362.
 84. Solheim E. //Int. Orthop. - 1998. - Vol. 22, N 5. - P. 335-342.
 85. Solheim E. //Ibid. - 1998. - Vol. 22, N6. - P. 410-416.
 86. Sys G., Uyttendaele D., Poffyn B. et al. //Ibid. - 2002. - Vol. 26, N 3. - P. 174-178.
 87. Thull R. //Biomolecular Ingineering. - 2002. - N 19. - P. 43-50.
 88. Uchida A., Araki N., Shinto J. et al. //J. Bone Jt Surg. - 1990. Vol. 72B, N 2. - P. 298-302.
 89. Verburg A.D., Klopper P.J., Hooff A.V. //Arch. Orthop. Trauma Surg. - 1988. - N 107. - P. 293-300.
 90. Waisbrod H. //Ibid. - 1998. - N 107. - P. 222-225.
 91. Wang H.M., Crank S., Oliver G., Galasko C.S.B. //J. Bone Jt Surg. - 1996. - Vol. 78B, N 1. - P. 14-17.
 92. Welch R.D., Zhang H., Branson D.G. //Ibid. - 2003. - Vol. 83A, N 2. - P. 222-231.
 93. Wu Y.G., Wang T.Y., Ma Y.Z., Sun S.Z. //Int. Orthop. - 1990. Vol. 14. - P. 387-391.
 94. Yamamuro Т., Shikata J., Okumura H. et al. //J. Bone Jt Surg. 1990. - Vol. 72B, N5. - P. 889-893.
 95. Zuman Z., Filippenko V., Radchenko V. et al. //Ортопед. травматол. - 2003. - N 1. - С. 101-107.

Statistics

Views

Abstract - 18

Cited-By


Article Metrics

Metrics Loading ...

Refbacks

 • There are currently no refbacks.

Copyright (c) 2004 Eco-VectorThis website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies