Search

Issue
Title
Authors
Articular fractures in children: systemic approach
Volkov M.V., Samoilovich E.F., Shaklychev O.K.
Conservative treatment of children with congenital hip dislocation
Bakhteeva N.K., Vinokurov V.A., Norkin I.A., Persova E.A.
Treatment of vertebrogenic-dependent tachycardias and extrasystoles in children
Ulrich E.V., Krasavina D.A., Zolotukhin T.A.
Problems of lengthening of the lower limbs in children and stimulation of reparative processes in the area of distraction regenerates
Malakhov O.A., Kozhevnikov O.V., Omelianenko N.P., Belyaeva A.A., Krupatkin A.I., Kosovo I.S.
Autoplasty of post-resection defects of long bones in modern treatment of osteogenic sarcoma in children
Kovalev V.I., Starostina A.Y., Strykov V.A., Kovalev D.V., Bystrov A.V., Borodachev A.V., Loseva M.S.
Analisis of posture in school-age children according to optical topography
Nigamadyanov N.R., Tsykunov M.B., Ivanova G.E., Lukyanov V.I.
The problem of childhood disability due to orthopedic pathology and the tasks of an orthopedist during medical rehabilitation
Solovieva K.S., Bityukov K.A.
Our experience in the treatment of congenital hip dislocation in children of different ages
Malakhov O.A., Kozhevnikov O.V., Gribov I.V., Kralina S.E.
Experience in the treatment of scoliosis in children and adolescents in a rehabilitation center
Malakhov O.A., Cherkashov A.M., Pyzhevskaya O.P.
Specialized Rehabilitation Center for Pediatric Orthopedics and Traumatology
Dudin M.G., Falinskiy A.A., Leonova S.F.
Comparative characteristics of radiologic methods for the evaluation of thoracic kyphosis in children
Zaretskov V.V., Artem’eva I.A.
The use of plastic material "perfoost" in the clinic of pediatric bone pathology
Snetkov A.I., Lekishvili M.V., Kasymov M.A., Ilina V.K., Batrakov S.Y., Vasiliev M.G., Avakyan A.M., Pavlov R.P., Fazilova A.A.
Optimal technologies in the diagnosis and treatment of orthopedic pathology in children and adolescents, errors and complications. Symposium of pediatric traumatologists-orthopedists of Russia (September 17-19, 2003, Volgograd)
Editorial B.
Theoretical aspects of readaptation of children with hereditary skeleton diseases
Mikhailova L.K., Tsykunov М.B., Kosov I.S., Eryemushkin М.А.
Massive blood loss and coagulation hemostasis in the surgical treatment of scoliosis in children and adolescents
Vetrile S.T., Zakharin R.G., Bernakevich A.I., Vasiliev S.A., Kuleshov A.A.
The most important tasks of organizing a pediatric traumatological and orthopedic service in Russia (based on the report at the symposium of pediatric traumatologists and orthopedists of Russia)
Malakhov O.A., Andreeva T.M., Tarasov V.I., Gribova I.V.
Various limb-saving operations in children with primary malignant tumors of long bones
Kovalev V.I., Strykov V.A., Starostina А.Y., Borodachev А.V., Kovalev D.V., Lebedev K.V., Yasonov A.V., Bystrov A.V., Rykunov A.E.
Lymphocytic dehydrogenases and immunologic reactivity in children with locomotor system injuries
Merkulov V.N., Shishchenko V.M., Govallo V.I., Kolesnikov S.A., Gorokhova G.P., Stuzina V.T., Dorokhin A.P., Sokolov O.G., Arkhipova I.M.
Tendon-muscle plastic surgery in the treatment of contractures of the shoulder joint in children with natal and postnatal injuries of the brachial plexus
Merkulov V.Y., Yeltsin A.G.
Features of the course of an active aneurysmal bone cyst in childhood (case report)
Snetkov A.I., Natsvlishvili Z.G., Morozov A.K., Berchenko T.N., Frantov A.R., Khokhrikov G.I.
Features of movement disorders in children with consequences of birth injury of the brachial plexus and their correction by functional biofeedback
Kosov I.S.
Transplantation of vascularized latissimus dorsalis flaps to the deltoid region for children with obstetrical brachial paralysis sequela
Minachenko V.K.
Clinic, diagnosis and treatment of congenital arthrogryposis in children
Malakhov O.L., Kosov I.S., But-Gusaim I.A., Mikhaylova S.A.
Pseudo-malignant heterotopic ossification in children
Berezhny A.P., Morozov A.K., Snetkov A.I., Berchenko G.N., Frantov A.R.
Irina Iosifovna Mirzoeva
Board E.
Mistakes and complications in the conservative treatment of congenital hip dislocation in children
Malakhov O.A., Levanova I.V., Kralina S.E., Sharpar V.D.
Arthroscopic diagnosis and treatment of cartilage injuries of the knee joint in children
Merkulov V.N., Karam E.A., Sokolov O.G., Yeltsin A.G.
Experience in the use of composite biocompatible implants in the clinic of pediatric and adolescent orthopedics
Malakhov O.A., Krasnoyarov G.A., Belykh S.I., Kozhevnikov O.V., Ivanov A.V., Tatarenkov V.I.
Treatment of limb fractures in children with multiple and concomitant injuries
Khodjanov I.Y., Khodzhaev R.R.
Society of Traumatologists-Orthopedists and Prosthetists of Moscow and the Moscow Region. 690th meeting (19.06.97)
Board E.
Features of the treatment of lower limb deformities in children with systemic diseases of the musculoskeletal system
Lapkin Y.A., Konyukhov M.P.
On the state of orthopedic and trauma care for the children's population of the Russian Federation and the prospects for its development (based on the report at the scientific and practical conference "Current Issues of Pediatric Traumatology and Orthopedics")
Malakhov O.A.
Experience in the treatment of skeletal trauma associated with craniocerebral injuries in children
Yakhyaev Y.M., Gadzhimirzaev G.A.
Diagnosis and treatment of fractures of the nail phalanges of the fingers in children
Shastin N.P., Nemsadze V.P., Kulikova N.V.
The use of surface-demineralized implants in the treatment of post-traumatic false joints in children
Merkulov V.N., Lekishvili M.V., Dorokhin A.I.
Teratological variants of congenital triphalangism of the 1st finger in children
Agranovich O.E., Shvedovchenko I.V., Golyana S.I.
Specialized medical care for children with injuries and diseases of the musculoskeletal system in the pediatric field hospital
Rozinov V.M., Petlakh V.I., Yandiev S.S., Burkin I.A., Shabanov V.E.
Corrective vertebrotomy (-ectomy) for chronic complicated injuries of the thoracic and thoracolumbar spine in children
Ilyin A.V., Kusakin V.V., Bunyakin N.I., Molotkov S.A.
Mstislav Vasilievich Volkov
Board E.
Diagnosis of genetic forms of rickets in children
Snetkov A.I.
Organ-preserving operations at the present stage of combined treatment of osteogenic sarcoma of long bones in children
Kovalev D.V.
Effect of Baby Walkers on the Development of Locomotor Skills in Infants
Sharov A.N., Krivova A.V.
Clinical and physiologic analysis of the efficacy of scoliotic disease treatment at the specialized rehabilitation center
Pinchuk D.Y., Sezneva T.N., Katysheva M.V., Vashchalova N.A., Yur’eva R.G.
Treatment tactics for könig and lawen diseases in children
Nemsadze V.P., Kuznechikhin E.P., Vybornov D.Y., Krestyashin V.M.
Immunological criteria for predicting the development of pyoinflammatory complications in children with multiple and combined injuries of the musculoskeletal system
Pligina E.G., Rozinov V.M., Prodeus A.P., Ryabinskaya G.V., Lyalikova G.V.
The role of arthroscopy in the diagnosis and treatment of knee joint lesions in children
Zar V.V., Merkulov V.N., Ushakova O.A.
Orthopedic morbidity of children in Russia, organization of specialized service and prespectives of its perfection
Pozdnikin Y.I., Solov'yeva K.S.
Arthroscopic diagnosis and treatment of intra-articular injuries of the elbow joint in children
Ilyin A.S., Merkulov V.N., Morozov A.K., Eskin N.A.
Orthopaedic and Neurologic Aspects of Early Coxarthrosis Development in Children with Hip Dysplasia
Bakhteeva N.K., Korshunova G.A., Zotkin V.V., Norkin I.A.
Surgical treatment of posttraumatic defects of the skull in children
Mytnikov A.M., Ivanov L.B., Eshankulov G.S., Zolkin P.I., Korablyov V.V., Schedrinskaya S.Y.
Morbidity of Musculoskeletal Diseases among Children and Adolescents in 2010-2014
Es’kin N.A., Andreeva T.M.
Surgical Treatment of Long Bones Deformities in Exostotic Chondrodysplasia in Children
Bakhteeva N.K., Rubashkin S.A., Tsareva E.E., Zotkin A.V., Bakhteeva N.K., Rubashkin S.A., Tsaryova E.E., Zotkin A.V.
Diagnosis and Surgical Treatment of Benign Pelvic Tumors and Tumor-Like Diseases in Children
Snetkov A.I., Frantov A.R., Morozov A.K., Berchenko G.N., Batrakov S.Y., Anisimov M.V., Snetkov A.I., Frantov A.R., Morozov A.K., Berchenko G.N., Batrakov S.Y., Anisimov M.V.
Use of Cellular Technologу at Surgical Correction of Congenital Lower Limb Length Discrepancy in Children
Mironov S.P., Omel'yanenko N.P., Kozhevnikov O.V., Il'ina V.K., Ivanov A.V., Karpov I.N., Lazarev V.A., Mironov S.P., Omel'yanenko N.P., Kozhevnikov O.V., Il'ina V.K., Ivanov A.V., Karpov I.N., Lazarev V.A.
Congenital Abnormalities (developmental defects) and Musculoskeletal System Deformities in Children
Baindurashvili A.G., Solov’yova K.S., Zaletina A.V., Lapkin Y.A.
Treatment of Congenital Hip Dysplasia in Early Childhood Using Periacetabular and Combined Wire Tunneling Technique
Shevtsov V.I., Makushin V.D., Chirkova N.G., Shevtsov V.I., Makushin V.D., Chirkova N.G.
Long-Term Result of Complex Treatment for Recurrent Congenital Club Foot (Case Report)
Kralina S.E., Kralina S.E., Kadzhaya L.K., Kadzhaya L.K.
Different Variants of Osteoblastoma Course in Children (Clinical, Roentgenologic, Morphologic Comparison)
Snetkov A.I., Morozov A.K., Berchenko G.N., Batrakov S.Y., Kravets I.M., Frantov A.R.
Methodic Approaches to Evaluation of Requirements in Traumatologic and Orthopaedic Care to Child Population in Novosibirsk Region
Myl’nikova T.A., Shalygina L.S., Gusev M.V., Ivaninskiy O.I., Tsytsorina I.A.
First experience of ankle joint arthroplasty in a giant cell tumor of the tibial epiphysiometaphysis: case report and literature review
Snetkov A.I., Berchenko G.N., Frantov A.R., Batrakov S.Y., Kotlyarov R.S., Kravets I.M.
Spontaneous Resorption of Bones in Children (12 cases)
Snetkov A.I., Frantov A.R., Morozov A.K., Berchenko G.N., Batrakov S.Y., Kotlyarov R.S., Anisimov M.V., Snetkov A.I., Frantov A.R., Morozov A.K., Berchenko G.N., Batrakov S.Y., Kotlyarov R.S., Anisimov M.V.
Peculiarities of Course and Surgical Treatment for Dysplastic Lumbar and Thoracolumbar Scoliosis in Children and Adults
Vetrile S.T., Kuleshov A.A., Shvets V.V., Vetrile M.S., Vetrile S.T., Kuleshov A.A., Shvets V.V., Vetrile M.S.
Comparative Evaluation of the Results of Surgical and Conservative Treatment of Planovalgus Foot Deformity in Children
Kozhevnikov O.V., Kosov I.S., Ivanov A.V., Gribova I.V., Bolotov A.V.
Congenital Hip Deformity Morbidity in Children of Russia Based on Official Statistic Data 2011-2013
Es’kin N.A., Andreeva T.M.
Contribution of Professor G.I. Turner to domestic traumatology and orthopaedics (to the 160th anniversary of birth)
Morgoshiia T.S.
Hip Joint Arthrography with Double Contrast in Children and Adolescents
Mayorov A.N., Morozov A.K., Mayorov A.N., Morozov A.K.
On Pathogenesis of Recurrent Club Foot
Kosov I.S., Kozhevnikov O.V., Mikhaylova S.A., Kralina S.E., Kadzhaya L.K., Kosov I.S., Kozhevnikov O.V., Mikhailova S.A., Kralina S.E., Kadzhaya L.K.
Treatment of Lower Limb Fractures in Children with Multiple and Concomitant Injuries
Timofeev V.V., Bondarenko A.V., Podsonnyi A.A.
Osteochondritis Dissecans of Femoral Condyles in Children and Adolescents
Merkulov V.N., Avakyan A.P., El'tsin A.G., Mininkov D.S.
Minimally Invasive Derotational Osteotomy of the Forearm Bones in Congenital Radioulnar Synostosis in Children
Kozhevnikov O.V., Kralina S.E.
Report on the meeting of pediatric orthopedic traumatologists of Russia "Technology standards for specialized care for children with injuries and diseases of the musculoskeletal system"
Malakhov O.A., Stuzhina V.T., Solov'yeva K.S.
Hirudotherapy in Bone and Joint Pathology in Children and Adolescents
Maiorov A.N.
Use of Autologous Stromal Marrow Cells for Surgical Treatment of Congenital Crus Bones Pseudoarthrosis in Children
Mironov S.P., Omel'yanenko N.P., Kozhevnikov O.V., Il'ina V.K., Ivanov A.V., Mironov S.P., Omel'yanenko N.P., Kozhevnikov O.V., Il'ina V.K., Ivanov A.V.
Intraneural Ganglion as the Cause of Compression-Ischemic Lesion of Peroneal Nerve in Children
Merkulov V.N., Imyarov S.D., Dorokhin A.I.
Some Aspects of Funnel Chest Diagnosis in Children
Shamik V.B., Davud B.A.
Outcomes of Surgical Treatment of Fractures in Concomitant and Multiple Injuries in Children
Musaev T.S., Tolipov N.N., Masharipov F.A., Musaev T.S., Tolipov N.N., Masharipov F.A.
Closed Intramedullar Osteosynthesis in Surgical Treatment of Children with Diaphyseal Femur Fractures
Rozinov V.M., Yandiev S.I., Burkin I.A.
Complications after Elastic Stable Intramedullar Osteosynthesis of Femur Diaphysis Fractures in Children
Yandiev S.I., Yandiev S.I.
Clinical Analysis of Gait and Assessment of Surgical Treatment Outcomes in Children with Neurogenic Feet Deformity
Kosov I.S., Merkulov V.N., Imyarov S.D., Mikhailova S.A.
Variants of Spine Deformity Correction in Children with Idiopathic Scoliosis of Thoracic Localization
Vissarionov S.V., Kokushin D.N., Drozdetsky A.P., Belyanchikov S.M.
Patella instability in children: surgical treatment results
Sautenko A.A., El’tsin A.G., Mininkov D.S., Stuzhina V.T., Merkulov V.N.
Algorithm for Early Diagnosis and Treatment Tactics of Diseases Accompanied by Coxalgia in Children
Lobov I.L., Kul'banskaya S.E., Uronova M.A., Lobov I.L., Kulbanskaya S.E., Uronova M.A.
Modern Technique for Proximal Femur Osteosynthesis at Reconstructive Operations on Hip Joint in Children
Mironov S.P., Kozhevnikov O.V., Ivanov A.V., Gavryushenko N.S., Zatona D.B., Kralina S.E., Azimov S.T.
Surgical Correction of Congenital Planovalgus Foot Deformity in Children
Vlasov M.V., Bogos'yan A.B., Tenilin N.A., Vlasov M.V., Bogos'yan A.B., Tenin N.A.
Guided Growth Technique for Correction of Lower Extremity Deformities in Children
Kenis V.M., Klychkova I.Y., Mel’nichenko E.V., Ivanov S.V., Sapogovskiy A.V.
Surgical treatment of Jeune syndrome in a child (rare clinical case and review)
Komolkin I.A., Mushkin A.Y., Agranovich O.E., Afanasiev A.P.
Efficacy of Acetabulum Transposition at Treatment of Dysplastic Coxarthrosis in Children and Adolescents
Kamosko M.M., Kamosko M.M.
Diagnostic Value of Contrast Radiologic Examination for Rational Planning of Surgical Treatment of High Congenital Hip Dislocation in Children
Kozhevnikov O.V., Morozov A.K., Kralina S.E., Ogarev E.V., Negmatov Z.M., Kozhevnikov O.V., Morozov A.K., Kralina S.E., Ogaryov E.V., Negmatov Z.M.
Pathological Knee Joint Synovial Folds in Children and Adolescents (diagnosis, arthroscopic treatment)
Merkulov V.N., Berchenko G.N., Chikvatiya L.V., El'tsin A.G., Minnikov D.S., Avakyan A.P., Merkulov V.N., Berchenko G.N., Chikvatiya L.V., El'tsin A.G., Mininkov D.S., Avakyan A.P.
Injuries of ACL with Avulsion of Bone Fragment from Tibial Intercondylar Eminence in Children and Adolescents
Merkulov V.N., Dovluru R.K., El’tsin A.G., Mininkov D.S.
1 - 90 of 90 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies