Biomaterials in Bone Reconstruction after Resection for Tumors

AbstractReferences

 1. Ардашев И.П. //Вестн. травматол. ортопед. - 1997. - N 3. - С. 35-40.
 2. Бмзер В.А., Курильчик А.А., Сидорченкое В.О. //Там же. - 1998. - N 1. - С. 20-24.
 3. Бурдыгин В.Н. Первичные опухоли и опухолеподобные заболевания позвоночника у взрослых (клиника, диагностика, хирургическое лечение): Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - М, 1986.
 4. Васильев О.В. Хирургическое лечение гигантоклеточной опухоли длинных костей у детей и подростков: Дис.... канд. мед. наук. - Киев, 2002.
 5. Вырва О.Е., Делевский Ю.П., Кладченко Л.А. //Ортопед. травматол. - 2002. - N 2. - С. 57~60.
 6. Головченко В.В. Клінічне і морфологічне обгрунтування застосування гідроксилапатитної кераміки в сполученні з демі-нералізованим кістковим матриксом для пластики дефектів кісток: Дис. ... канд. мед. наук. - Луганск, 2002.
 7. Грунтовский Г.Х. //Ортопед, травматол. - 1986. - N 8. - С. 4-5.
 8. Грунтовский Г.Х., Дедух Н.В., Малышкина С.В. и др. //Там же. - 1998. - N 3. - С. 22-26.
 9. Грунтовский Г.Х., Малышкина С.В., Тимченко И.Б. и др. //Актуальные вопросы травматологии и ортопедии. - 2000. - Т. 2. - С. 140-144
 10. Гудушаури О.Н. //Ортопед. травматол. - 1979. - N 7. - С. 19-23.
 11. Гудушаури О.Н., Гагулашвили А.Д. //Там же.- 1986. - N8. С. 1-4.
 12. Дегтяръ В.А., Лоскутов А.Е. //Віен. ортопед. травматол. - 2000. - N 1. -С. 54-57.
 13. Демичев Н.П., Тарасов А.Р., Ислам М.Ф. //Ортопед. травматол. - 2003. - N 1. - С. 95-100.
 14. Жеравин А.А., Анисеня И.И., Тюкалов Ю.М. //Гений ортопедии. - 2001. - N 2. - С. 104-105.
 15. Івченко В.К., Швець О.І., Гарбуз К.П. и др. //Вісн. ортопед. травматол. - 2000. - N 1. - С. 59-61.
 16. Имамалиев А.С., Зоря В.И., Ярыгин Н.В., Цвиренко Л.К. //Анн. травматол. ортопед. - 1995. - N 4. - С. 49-54.
 17. Карлов А.В., Верещагин В.И., Шахов В.П. и др. // Гений ортопедии. - 1999. - N 4. - С. 28-33.
 18. . Комплексное лечение опухолей костей /Под ред. А.А. Коржа. - Киев, 1979.
 19. Корж А.А., Грунтовский Г.Х. //Хирургия. - 1985. - Вып. 11. - С. 118-123.
 20. Корж А.А., Грунтовский Г.Х., Корж Н.А., Мыхайлив В.Т. Керамопластика в ортопедии и травматологии. - Львов, 1992.
 21. Корж Н.А., Радченко В.А., Кладченко Л.А., Малышкина С.В. //Ортопед. травмтол. - 2003. - N 2. - С. 150-157.
 22. Корнилов Н.В., Новоселов К.А., Засульский Ф.Ю. //The first international symposium plastic and reconstructive surgery in oncology: Abstract book. - M., 1997. - C. 91-92.
 23. Коструб O.O., Павлішен Ю.І., Зав'ялець Ї.Т. и др. //Вісн. ортопед, травматол. - 2000. - N 1. - С. 61-63.
 24. Котц Р. //Вестн. травматол. ортопед. - 1994. - N 4. - С. 62-68.
 25. Крисъ-Пугач А.П., Дубок В.А., Лучко Р.В., Улъянчич Н.В. //Ортопед, травматол. - 2000. - N 1. - С. 30-35.
 26. Кулиш Н.И. Радикально-сберегательные и восстановительные операции в области таза: Дис.... д-ра мед. наук. - Харьков, 1976.
 27. Митин В.Н., Саутин Е.Н., Соловьев Ю.Н. //Ветеринарный журн. - 1995. - N 2. - С. 38-41.
 28. Митин В.Н., Соловьев Ю.Н., Тепляков В.В., Ятников С.А. I/The first international symposium plastic and reconstructive surgery in oncology: Abstract book. - Ы, 1997. - C. 49.
 29. Неверов В.А., Шильников B.A., Соболев К.П. и др. //Там же. С. 87.
 30. Проценко А.И., Алиев М.Д., Томский М.И., Каллистов В.Е. //Там же. - С. 22.
 31. Проценко В.В. //Ортопед. травматол. - 2000. - N 2. - С. 22-24.
 32. Ярошенко В.В., Толстопятое Б.О., Коноваленко В.Ф. и др. //Онкология. - 2002. - Т. 4, N 3. - С. 209-211.
 33. Сеинян С.Г., Айвазян В.Я., Ханамирян Т.В. //Вестн. травматол. ортопед. - 1996. - N 2. - С. 18.
 34. Соленый В.И., Мосийчук Н.М., Марченко А.А. //Журн. Вопр. нейрохир. - 1988. - Вып. 2. - С. 36-39.
 35. Сыркин А.Б., Герасимова Г.К., Барышников Ю.А. и др. //Вопр. онкол. - 1995. - Т. 41, N 2. - С. 41-45.
 36. Сумароков Д.Д., Гуткин Д.В. //Пат. физиол. - 1987. - N 2. С. 78-80.
 37. Тенилин Н.А., Богосъян А.Б., Соснин А.Г. //Вестн. травматол. ортопед. - 1998. - N 1. - С. 34-43.
 38. Трапезников Н.Н., Клименков А.А., Еремина Л.А., Кондратьев В.Г. //Опухоли опорно-двигательного аппарата. - 1976. Вып. 5. - С. 26- 30.
 39. Трапезников Н.Н., Еремина Л.А., Амирасланов А.Т. и др. //Ортопед, травматол. - 1986. - N 8. - С. 6-11.
 40. Трапезников Н.Н., Алиев М.Д., Соколовский В.А. и др. //The first international symposium plastic and reconstructive surgery in oncology: Abstract book. - M., 1997. - C. 84.
 41. Трапезников H.H., Соловьев Ю.Н., Кушлинский H.E. и др. //Рос. онкол. журн. -1998. - N 3. - С. 21-25.
 42. Трапезников Н.Н., Алиев М.Д., Мачак Г.Н. и др. //Вестн. РАМН. - 2001. - N 9. - С. 46-50.
 43. Филиппенко В.А., Зыман 3.3., Мезенцев В.А. //Ортопед, травматол. - 2000. - N 2. - С. 141-142.
 44. Филиппенко В.А., Зыман 3.3., Мезенцев В.А. //Там же. - 2002. - N 2. - С. 61-65.
 45. Щепеткин И.А. //Успехи современ. биол. - 1995. - Т. 115, вып. 1. - С. 58-73.
 46. Alho A., Karaharju Е.О., Korkala О., Laasonen Е. //Int. Orthop. 1987. - Vol. 11, N 1. - P. 35-41.
 47. BaerW. //J. Hand Surg. - 2002. - Vol. 27B, N 1. - P. 101-103.
 48. Bender S.A., Bumgardner J.D., Roach M.D. et al. //Biomaterials. 2000. - Vol. 21. - P. 299-305.
 49. Bucholz R.W., Carlton A., Holmes R.E. //Orthop. Clin. North Am. - 1987. - Vol. 18, N2. - P. 330-334.
 50. Вита P., Loon P.J.M., Versleyen H. et al. //Biomaterials. - 1997. - Vol. 18, N 18. - P. 1251-1260.
 51. Burchard H., Glowczewskie F.P., Enneking W.F. //J. Bone Jt Surg. - 1983. - Vol. 65A, N 1. - P. 103-108.
 52. Delloye Ch., Cornu O., De Nayer P., Vincent A. //Ibid. - 1997. Vol. 79B, Suppl. 1. - P. 61.
 53. Dhert W.J.A., Duyn E., Verbout A.J. et al //Ibid. - 1997. - Vol. 79B, Suppl. 1. - P. 6-7.
 54. Donali D., Biscaglia R. //Ibid. - 1998. - Vol. 80B, N 6. - P. 1045-1050.
 55. Finkemeier Ch. //Ibid. - 2002. - Vol. 84A, N 3. - P. 454-464.
 56. Gouin F., Passuti N., Delecrin J. et al. //Ibid. - 1993. - Vol. 75B, Suppl. 2. - P. 105-106.
 57. Greenwald A.S., Boden S.D., Goldberg V.M. et al. //Ibid. - 2001. - Vol. 83A, Suppl. 2. - P. 98-103.
 58. Guan W.Y., Yi W.T., Zhi M.Y., Zhen S.S. //Int. Orthop. - 1990. Vol. 14, N 4. - P. 387-391.
 59. Hardauin P., Anselme K., Flautre B. et al. //Spine. - 2000. - Vol. 67. - P. 419-424.
 60. Harrington. K.D., Johnston J.O., Kaufer H.N. et al. //Clin. Orthop. - 1986. - N 211. - P. 180-214.
 61. Heise U., Osborn J.F., Duwe F. //Int. Orthop. - 1990. - Vol. 14, N 3. - P. 329-338.
 62. Hench L.L. //Am. Ceramic Soc. Bull. - 1998. - July. - P. 67-76.
 63. Hernigou P.H., Thiery J.P., Benoit J. et al. //J. Bone Jt Surg. - 1989. - Vol. 71B, N 5. - P. 804-811.
 64. Hsu R.W.-W., Wood M.B., Sim F.H., Chao E.Y.S. //Ibid. - 1997. - Vol. 79B, N 1. - P. 36-43.
 65. Itokazu M., Sugiyama Т., Ohno T. et al. //J. Biomed. Mat. Res. 1998. - Vol. 39, N 4. - P. 536-538.
 66. Kim H.S., Park Y.B., Oh J. H. et al //Int. Orthop. - 2001. - Vol. 25, N 6. - P. 343-348.
 67. Kirchen M.E., Menendez L.R., Lee J.H. et al. //Clin. Orthop. - 1996. - N 328. - P. 294-303.
 68. Kohler P., Glas J.-E., Larsson St., Kreicbergs A. //Acta Orthop. Scand. - 1987. - Vol. 58, N 1. - P. 54-60.
 69. Kubo Т., Sugita Т., Shimose S. et al. //Int. J. Oncol. - 2001. - Vol. 18, N 1. - P. 121-125.
 70. Kuo K.N., Gitelis S., Sim F.H. et al. //Clin. Orthop. - 1983. - N 176. - P. 108-114.
 71. La Berge M., Bobyn J.D., Rivard C.H. //J. Biomed. Mat. Res. - 1990. - Vol. 24. - P. 959-971.
 72. Langer G., Zmner P., Glien W. //Beitr. Orthop. Traumatol. - 1979. - Bd 26, N 1. - S. 21-28.
 73. Martynenko V.V., Krivoruchko P.P., Diergaputskaya L.A. et al. //Ceramics (Polish ceramic bull.). - 2002. - Vol. 69. - P. 79-85.
 74. McDonald A.R., Pogrel M.A., Sharma A. //J. Oral Implantol. - 1998. - Vol. 24, N 1. - P. 11-13.
 75. Multhaupt H.A.B., Alvarez J.C., Rafferty P.A. et al. //J. Bone Jt Surg. - 2001. - Vol. 83A, Suppl. 2. - P. 56-61.
 76. Nakamura S., Kusuzaki K., Murata H. et al. //Int. Orthop. - 2001. - Vol. 25, N2. - P. 104-106.
 77. Niedhart C, Sax M., Telle R., Niethard F.U. //Eur. Orthop. Res. Soc. - 2000. - Vol. 10. - P. 20.
 78. Nilsson O.S., Bauer H.C.F., Brostrom L.A. //Acta Othop. Scand. 1987. - Vol. 58, N 1. - P. 47-53.
 79. Oosterbos C.J.M., Rahmy A.I.A., Tonino A.J. //Int. Orthop. - 2001. - Vol. 25. - P. 17-21.
 80. Pant R., Moreau P., Pyas I. et al. //Ibid. - 2001. - Vol. 25, N 6. P. 311-315.
 81. Poitout D., Novakovitch G. //Ibid. - 1987. - Vol. 11, N 3. - P. 169-178.
 82. Rosa M.A., Sgambato A., Maccauro G. et al. //Eur. Orthop. Res. Soc. - 2000. - Vol. 10. - P. 10.
 83. Schwarz N., Schlag G. //Unfall. Chirurg. - 1987. - N 90. - S. 355-362.
 84. Solheim E. //Int. Orthop. - 1998. - Vol. 22, N 5. - P. 335-342.
 85. Solheim E. //Ibid. - 1998. - Vol. 22, N6. - P. 410-416.
 86. Sys G., Uyttendaele D., Poffyn B. et al. //Ibid. - 2002. - Vol. 26, N 3. - P. 174-178.
 87. Thull R. //Biomolecular Ingineering. - 2002. - N 19. - P. 43-50.
 88. Uchida A., Araki N., Shinto J. et al. //J. Bone Jt Surg. - 1990. Vol. 72B, N 2. - P. 298-302.
 89. Verburg A.D., Klopper P.J., Hooff A.V. //Arch. Orthop. Trauma Surg. - 1988. - N 107. - P. 293-300.
 90. Waisbrod H. //Ibid. - 1998. - N 107. - P. 222-225.
 91. Wang H.M., Crank S., Oliver G., Galasko C.S.B. //J. Bone Jt Surg. - 1996. - Vol. 78B, N 1. - P. 14-17.
 92. Welch R.D., Zhang H., Branson D.G. //Ibid. - 2003. - Vol. 83A, N 2. - P. 222-231.
 93. Wu Y.G., Wang T.Y., Ma Y.Z., Sun S.Z. //Int. Orthop. - 1990. Vol. 14. - P. 387-391.
 94. Yamamuro Т., Shikata J., Okumura H. et al. //J. Bone Jt Surg. 1990. - Vol. 72B, N5. - P. 889-893.
 95. Zuman Z., Filippenko V., Radchenko V. et al. //Ортопед. травматол. - 2003. - N 1. - С. 101-107.

Statistics

Views

Abstract - 12

Cited-By


Article Metrics

Metrics Loading ...

Refbacks

 • There are currently no refbacks.

Copyright (c) 2004 Vyrva O.E., Kladchenko L.A., Malyshkina S.V., Burlaka V.V., Vyrva O.E., Kladchenko L.A., Malyshkina S.V., Burlaka V.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies