Copyright (c) 2018 Apchel V.Y., Borisova O.O., Golubev V.N., Korolev Y.N., Romanov K.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.