Copyright (c) 2019 Egorov A.V., Vasilyev I.A., Ivashov I.V., Thakur A.S.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.