Shabalina, A A, Научный центр неврологии

Issue Section Title Abstract File
Vol 63, No 3S (2018) Articles TYaZhELYE INFEKTsIONNYE OSLOZhNENIYa PRI VNUTRIMOZGOVOM KROVOIZLIYaNII: KLINIChESKOE NABLYuDENIE Abstract PDF
(Rus)
Vol 63, No 3S (2018) Articles GIPERGOMOTsISTEINEMIYa I PORAZhENIE BELOGO VEShchESTVA GOLOVNOGO MOZGA U BOL'NYKh EPILEPSIEY: ANALIZ DVUKh SLUChAEV Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies