Vol 20, No 3S (2018)

Articles
MIKhAIL NIKOLAEVICh ZhUKOVSKIY (K 150-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa)
Litvinenko I.V., Mikhaylenko A.A., Anoshina E.A., Khlystov Y.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):5-8
views
MIKROBIOTA KIShEChNIKA PRI RASSEYaNNOM SKLEROZE - NOVAYa PATOGENETIChESKAYa MIShEN'?
Abdurasulova I.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):8-10
views
NEMOTORNYE SIMPTOMY TsERVIKAL'NOY DISTONII
Avseytseva T.Y., Ivolgin A.F.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):10-13
views
BOLEZN' VIL'SONA-KONOVALOVA I EPILEPSIYa
Bazilevich S.N., Prokudin M.Y., Dyskin D.E.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):13-18
views
AGONIST RETsEPTOROV VAZOPRESSINA 2 TIPA, 1-DEZAMINO-8-D-ARGININ-VAZOPRESSIN (DDAVP), VOSSTANAVLIVAET ChUVSTVITEL'NOST' U BOL'NYKh, PERENESShIKh INSUL'T
Belokoskova S.G., Tsikunov S.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):18-20
views
VOZMOZhNOST' PRIMENENIYa GENOMNOGO REDAKTIROVANIYa V LEChENII NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIY
Vetchinova A.S., Abramycheva N.Y., Fedotova E.Y., Illarioshkin S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):20-23
views
SRAVNITEL'NYY ANALIZ VOZRASTNYKh IZMENENIY SERDEChNO-SOSUDISTOY SISTEMY PRIShLOGO DETSKO-YuNOShESKOGO NASELENIYa YuGRY
Vilenskiy M.M.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):23-25
views
VKLAD VOZRASTNOGO GIPOGONADIZMA V RAZVITIE KhRONIChESKOGO NARUShENIYa MOZGOVOGO KROVOOBRAShchENIYa
Gayfutdinov R.T., Perminova S.K.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):25-27
views
NEKOTORYE MEKhANIZMY PROLONGATsII REMISSII RASSEYaNNOGO SKLEROZA
Golovkin V.I., Pozdnyakov A.V., Sagiyan A.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):27-30
views
PROLAKTIN KAK FAKTOR PROTEKTsII TsNS U EKSPERIMENTAL'NYKh ZhIVOTNYKh MODELEY RASSEYaNNOGO SKLEROZA
Guzev A.K., Predtechenskaya E.V., Sorokina I.V., Aydagulova S.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):30-33
views
PATOGENETIChESKIE PODKhODY K TERAPII KOGNITIVNYKh NARUShENIY AL'TsGEYMEROVSKOGO TIPA - REALII I PERSPEKTIVY
Emelin A.Y., Lobzin V.Y., Naumov K.M., Polukhina E.Y.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):33-36
views
PROBLEMNYE VOPROSY DIFFERENTsIAL'NOY DIAGNOSTIKI I RATsIONAL'NOY TERAPII SINDROMA KARPAL'NOGO KANALA
Zhivolupov S.A., Samartsev I.N., Nazhmudinov R.Z., Vorob'eva M.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):36-39
views
ENDOTELIAL'NAYa DISFUNKTsIYa I VOZMOZhNOSTI EE MEDIKAMENTOZNOY KORREKTsII PRI MODELIROVANII NARUShENIY TsEREBRAL'NOY PERFUZII V EKSPERIMENTE
Zelenenko M.A., Trashkov A.P., Tsygan N.V., Pechatnikova V.A., Verlov N.A., Gagloeva T.D.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):39-41
views
VYYaVLENIE NARUShENIY V ENTERAL'NOY NERVNOY SISTEME MYShEY PRI MODELIROVANII RANNEY STADII BOLEZNI PARKINSONA
Ivanov M.V., Kutukova K.A., Voronkov D.N., Stavrovskaya A.V., Gushchina A.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):41-44
views
SOVREMENNAYa NEYROMEDIATORNAYa TERAPIYa PRI KhRONIChESKOY IShEMII GOLOVNOGO MOZGA (OBZOR LITERATURY)
Ivolgin A.F., Avseytseva T.Y.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):44-47
views
SOVREMENNYE PODKhODY K MOLEKULYaRNOY I PERSONALIZIROVANNOY TERAPII BOLEZNI PARKINSONA
Illarioshkin S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):47-50
views
BOLI V SPINE PRI SAKhARNOM DIABETE VTOROGO TIPA
Iskra D.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):50-52
views
FARMAKOTERAPIYa MIGRENI. NASTOYaShchEE I BUDUShchEE
Iskra D.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):52-54
views
ROL' METALLOPROTEINAZY-9 V RAZVITII KOGNITIVNYKh NARUShENIY POSLE INSUL'TA
Kalinskiy D.P., Lobzin V.Y., Khlystov Y.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):54-57
views
GLAZODVIGATEL'NYE NARUShENIYa V DIAGNOSTIKE I DIFFERENTsIAL'NOY DIAGNOSTIKE NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIY
Klyushnikov S.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):57-60
views
OTsENKA ROLI SEREBRA V PATOGENEZE I PROGNOZE GEMORRAGIChESKOGO INSUL'TA
Koychakaeva A.S., Malikova A.G., Magomedova R.M., Akhmedova P.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):60-62
views
FAKTORY RISKA SVOEVREMENNOY DIAGNOSTIKI VNUTRIGOSPITAL'NOGO IShEMIChESKOGO INSUL'TA
Kolomentsev S.V., Voznyuk I.A., Tsygan N.V., Naumov K.M.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):62-64
views
OSOBENNOSTI KOPING-STRATEGIY BOL'NYKh S BOLEZN'Yu PARKINSONA
Kotsyubinskaya Y.V., Dmitrova E.A., Safonova N.Y.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):64-66
views
FAKTORY RISKA RAZVITIYa POSLEOPERATsIONNOY KOGNITIVNOY DISFUNKTsII
Litvinenko I.V., Ivolgin A.F.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):66-68
views
TsEREBRAL'NYE NARUShENIYa OBMENA ZhELEZA KAK OSNOVA RAZVITIYa I PROGRESSIROVANIYa NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIY
Litvinenko I.V., Krasakov I.V., Trufanov A.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):68-78
views
NEYROVIZUALIZATsIONNYE FAKTORY RISKA RAZVITIYa EPILEPSII U BOL'NYKh S NEYROEPITELIAL'NYMI I METASTATIChESKIMI OPUKhOLYaMI GOLOVNOGO MOZGA
Litvinenko I.V., Martynov B.V., Prokudin M.Y., Bazilevich S.N., Dyskin D.E., Bushurov S.E., Murzakanova D.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):78-81
views
TYaZhELYE INFEKTsIONNYE OSLOZhNENIYa PRI VNUTRIMOZGOVOM KROVOIZLIYaNII: KLINIChESKOE NABLYuDENIE
Luneva I.E., Polishchuk R.V., Sergeev D.V., Anufriev P.L., Gulevskaya T.S., Shabalina A.A., Ryabinkina Y.V., Piradov M.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):81-83
views
DIFFERENTsIAL'NAYa DIAGNOSTIKA ESSENTsIAL'NOGO I PARKINSONIChESKOGO VIDOV TREMORA
Magzhanov R.V., Ibatullin R.A., Davletova A.I.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):83-85
views
NEKOTORYE DISKUSSIONNYE VOPROSY TOPIChESKOY DIAGNOSTIKI V KLINIChESKOY NEVROLOGII
Mikhaylenko A.A., Guseva N.A., Anoshina E.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):85-87
views
VLIYaNIE LOKALIZATsII, SROKOV RAZVITIYa, KLINIChESKOY KARTINY NA VYYaVLYaEMOST' IShEMIChESKOGO INSUL'TA PRI NEYROVIZUALIZATsII
Musin R.S., Makarova Y.I., Akhatova Z.A., Stulin I.D.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):87-89
views
OSOBENNOSTI I TIPY VEGETATIVNOGO OBESPEChENIYa PRI NEYROREFLEKTORNYKh SINKOPAL'NYKh SOSTOYaNIYaKh
Naumov K.M., Zolotareva N.A., Glukhovskoy D.V., Chepcheruk O.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):89-91
views
ZABOLEVANIYa VEGETATIVNOY NERVNOY SISTEMY. SOSTOYaNIE PROBLEMY
Naumov K.M., Kolomentsev S.V., Sukhoroslov M.V., Tafintsev V.A., Simarev A.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):91-93
views
NARUShENIYa SNA PRI NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIYaKh
Nodel' M.R.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):93-97
views
GIPERGOMOTsISTEINEMIYa I PORAZhENIE BELOGO VEShchESTVA GOLOVNOGO MOZGA U BOL'NYKh EPILEPSIEY: ANALIZ DVUKh SLUChAEV
Noskova T.Y., Shvedkov V.V., Krasnikov A.V., Shabalina A.A., Kostyreva M.V., Abaimov D.A., Fedin P.A., Krotenkova M.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):97-99
views
VKLAD OTEChESTVENNOY NEYRONAUKI V PROBLEMU IZUChENIYa KOGNITIVNYKh FUNKTsIY I IKh NARUShENIY
Odinak M.M., Emelin A.Y., Vorob'ev S.V., Lobzin V.Y., Kashin A.V., Kolmakova K.A., Lupanov I.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):99-101
views
DINAMIKA MORFOLOGIChESKIKh IZMENENIY TsNS U EKSPERIMENTAL'NYKh ZhIVOTNYKh MODELEY RASSEYaNNOGO SKLEROZA RAZNOGO POLA
Predtechenskaya E.V., Sorokina I.V., Aydagulova S.V., Guzev A.K.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):101-104
views
VYYaVLENIE NEMOTORNYKh NARUShENIY NA KLASSIChESKOY MODELI BOLEZNI PARKINSONA
Stavrovskaya A.V., Ol'shanskiy A.S., Yamshchikova N.G., Gushchina A.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):104-107
views
EFFEKTIVNOST' ANESTEZII PRI ChEREPNO-MOZGOVOY TRAVME
Stepanov Y.A., Erdniev L.P., Mokshanov I.V., Mikshta A.Y., Nel'ga I.A., Ivashev I.P., Litvinenko I.V., Tsygan N.V., Stepanova N.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):107-109
views
KhRONIChESKAYa TAZOVAYa BOL' U ZhENShchIN RAZLIChNYKh VOZRASTNYKh GRUPP NA PRIMERE G. MAKhAChKALA
Khanmurzaeva S.B., Khanmurzaeva N.B.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):109-112
views
OTSROChENNYE KOGNITIVNYE NARUShENIYa I POSLEOPERATsIONNOE ULUChShENIE KOGNITIVNYKh FUNKTsIY V ONKOKhIRURGII
Tsygan N.V., Yakovleva V.A., Eleskhanov I.R., Gunyat R.Y., Fufaev E.E., Gagloeva T.D., Gavrilov P.S., Dzidzava I.I., Litvinenko I.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):112-114
views
PASSIVNAYa ORTOSTATIChESKAYa PROBA V DIAGNOSTIKE SINKOPAL'NYKh SOSTOYaNIY
Chepcheruk O.G., Glukhovskoy D.V., Naumov K.M., Zolotareva N.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):114-116
views
SOVREMENNYE TEKhNOLOGII IZUChENIYa POSTURAL'NYKh NARUShENIY PRI BOLEZNI PARKINSONA
Chigaleychik L.A., Karabanov A.V., Poleshchuk V.V., Illarioshkin S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):116-118
views
SOVREMENNYE VOZMOZhNOSTI MAGNITNO-REZONANSNOY TOMOGRAFII PRI ChEREPNO-MOZGOVOY TRAVME
Yurin A.A., Litvinenko I.V., Trufanov A.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):118-121
views
PROFILAKTIKA KARDIOEMBOLIChESKOGO INSUL'TA, KONSENSUS EFFEKTIVNOSTI I BEZOPASNOSTI
Yanishevskiy S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):121-124
views
SAKhAROSNIZhAYuShchAYa TERAPIYa I PROFILAKTIKA INSUL'TA, ChTO NAM SEGODNYa IZVESTNO?
Yanishevskiy S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):124-127
views
views
KORREKTsIYa NARUShENIY SNA U BOL'NYKh S BOLEZN'Yu PARKINSONA V SOChETANII S KhRONIChESKOY IShEMIEY MOZGA
Antonen E.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):128-129
views
PRIMENENIE KSENONOTERAPII PRI ABUZUSNOY GOLOVNOY BOLI
Ardashev V.N., Baziy N.I., Stebletsov S.V., Kurbangaliev R.I., Kovalenko P.A., Sharipova S.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):129-129
views
PROGRESSIRUYuShchIY NAD\"YaDERNYY PARALICh S TsEREBELLYaRNOY ATAKSIEY (KLINIChESKOE NABLYuDENIE)
Artem'eva D.V., Farkhutdinova A.I.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):129-130
views
MAGNITNO-REZONANSNYE MARKERY NEYRODEGENERATsII PRI RASSEYaNNOM SKLEROZE
Blinov D.S., Donets D.A., Poltavskiy I.D., Trufanov A.G., Litvinenko I.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):130-131
views
OPTIChESKAYa KOGERENTNAYa TOMOGRAFIYa SETChATKI V RANNEY DIAGNOSTIKE RASSEYaNNOGO SKLEROZA
Blinov D.S., Donets D.A., Poltavskiy I.D., Trufanov A.G., Litvinenko I.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):131-131
views
PSIKhOLOGIChESKAYa ADAPTATsIYa K KhRONIChESKOY IShEMII MOZGA U ZhITELEY RESPUBLIKI KARELIYa
Burkin M.M., Molchanova E.V., Khyanikyaynen I.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):131-132
views
OSOBENNOSTI I VZAIMOSVYaZ' KOGNITIVNYKh FUNKTsIY I VEGETATIVNOY REGULYaTsII U LITs MOLODOGO VOZRASTA
Vetsler M.V., Kovalev M.A., Cherkasova V.G., Murav'ev S.V., Chaynikov P.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):132-133
views
PROFIL' KLINIChESKOY KARTINY KOGNITIVNYKh NARUShENIY U LITs, PERENESShIKh ChEREPNO-MOZGOVUYu TRAVMU
Vorob'ev S.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):133-133
views
OSOBENNOSTI KLINIChESKOY KARTINY POSTTRAVMATIChESKIKh KOGNITIVNYKh NARUShENIY I PATOGENEZ IKh FORMIROVANIYa PO REZUL'TATAM SOVREMENNYKh METODOV NEYROVIZUALIZATsII
Vorob'ev S.V., Sokolov A.V., Fokin V.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):133-134
views
ANALIZ DIAGNOSTIChESKOY TsENNOSTI ShKALY INPH RADSCALE PRI RAZLIChNYKh VIDAKh GIDROTsEFALII
Gavrilov G.V., Radkov M.N., Gaydar B.V., Svistov D.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):134-135
views
MIKROSTRUKTURNYE IZMENENIYa VEShchESTVA GOLOVNOGO MOZGA PRI IDIOPATIChESKOY NORMOTENZIVNOY GIDROTsEFALII (SINDROME KhAKIM-ADAMSA)
Gavrilov G.V., Stanishevskiy A.V., Gaydar B.V., Paramonova N.M., Gaykova O.N., Svistov D.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):135-136
views
NEKOTORYE POKAZATELI TsEREBRAL'NOGO METABOLIZMA PRI RASSEYaNNOM SKLEROZE (RS)
Golovkin V.I., Pozdnyakov A.V., Sagiyan A.S., Novikov V.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):136-136
views
OTsENKA KOGNITIVNOY DISFUNKTsII U PATsIENTOV S RASSEYaNNYM SKLEROZOM
Donets D.A., Blinov D.S., Poltavskiy I.D., Trufanov A.G., Litvinenko I.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):136-137
views
views
FUNKTsIONAL'NOE SOSTOYaNIE NEYTROFILOV PRI BOLEZNI AL'TsGEYMERA I MYaGKOM KOGNITIVNOM SNIZhENII: PILOTNOE ISSLEDOVANIE
Ivanov P.A., Shmakova A.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):138-138
views
ELEKTRIChESKAYa AKTIVNOST' NEOKORTEKSA KRYS, PERENESShIKh PRENATAL'NUYu GIPOKSIYu, POSLE PENTILENTETRAZOLOVOGO KINDLINGA
Kalinina D.S., Amakhin D.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):138-139
views
VLIYaNIE REKONSTRUKTIVNYKh OPERATsIY NA SONNYKh ARTERIYaKh NA DINAMIKU KOGNITIVNYKh FUNKTsIY U PATsIENTOV SO STENOZIRUYuShchIM PORAZhENIEM BRAKhIOTsEFAL'NYKh ARTERIY
Karpova O.S., Tsygan N.V., Malyshok D.E., Kitachev K.V., Andreev R.V., Vvedenskiy M.I., Odinak M.M.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):139-140
views
LAZERNAYa SKANIRUYuShchAYa OFTAL'MOSKOPIYa S LIGANDOM BETA-AMILOIDA KAK NOVYY METOD DIAGNOSTIKI BOLEZNI AL'TsGEYMERA
Kilivaeva G.A., Lobzin V.Y., Emelin A.Y., Mal'tsev D.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):140-141
views
OPTIChESKAYa KOGERENTNAYa TOMOGRAFIYa SETChATKI PRI BOLEZNI AL'TsGEYMERA
Kilivaeva G.A., Lobzin V.Y., Emelin A.Y., Mal'tsev D.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):141-141
views
KLINIChESKIY SLUChAY AGRAMMATIChESKOGO VARIANTA PROGRESSIRUYuShchEY AFAZII PRI KORTIKO-BAZAL'NOY DEGENERATsII
Kolmakova K.A., Lobzin V.Y., Emelin A.Y.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):141-142
views
VOZMOZhNOST' DIAGNOSTIKI SINDROMA POZVONOChNOY ARTERII S POMOShch'Yu UL'TRAZVUKOVOGO ISSLEDOVANIYa SOSUDOV ShEI
Kunel'skaya N.L., Tardov M.V., Klyasov A.V., Baybakova E.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):142-143
views
ISSLEDOVANIE NEYRONSPETsIFIChESKOY ENOLAZY U PATsIENTOV S MENINGIOMAMI
Kurakina A.S., Shchelchkova N.A., Mukhina I.V., Grigor'eva V.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):143-143
views
KLINIChESKOE ZNAChENIE FARMAKOKINETIChESKOGO PROFILYa AEP TRET'EGO POKOLENIYa
Lipatova L.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):143-144
views
KhRONIChESKIY BOLEVOY SINDROM U PATsIENTOV S KRANIOVERTEBRAL'NYMI ANOMALIYaMI
Lobzin S.V., Yurkina E.A., Goldobin V.V., Lobzina A.S., Mirzaeva L.M.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):144-145
views
STRUKTURA KOMORBIDNOSTI I MORFOFUNKTsIONAL'NOGO SOSTOYaNIYa ATEROSKLEROTIChESKIKh BLYaShEK PRI ATEROSKLEROZE BRAKhIOTsEFAL'NYKh SOSUDOV
Luzina T.V., Urvantseva I.A., Almazova E.G., Migunova S.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):145-145
views
EPIDEMIOLOGIYa, LABORATORNAYa DIAGNOSTIKA I NEVROLOGIChESKIE POSLEDSTVIYa GERPESVIRUSNOY INFEKTsII U VZROSLYKh
Malyshev V.V., Sidorchik M.S., Mardanly S.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):145-146
views
OTSROChENNYE KOGNITIVNYE NARUShENIYa PRI SIMUL'TANNYKh OPERATsIYaKh KORONARNOGO ShUNTIROVANIYa I KAROTIDNOY ENDARTEREKTOMII
Malyshok D.E., Savintseva A.I., Tsygan N.V., Karpova O.S., Balandina E.V., Boyarkin A.A., Shorokhov K.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):146-147
views
OSOBENNOSTI DIAGNOSTIKI SINDROMA ZAPYaSTNOGO KANALA
Nazhmudinov R.Z., Zhivolupov S.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):147-147
views
SOSTOYaNIE KLETOChNOGO IMMUNITETA U PATsIENTOV S ChMT RAZLIChNOY STEPENI TYaZhESTI I VOZMOZhNOSTI KLINIKO-IMMUNOLOGIChESKOGO PROGNOZA TEChENIYa ZABOLEVANIYa
Norka A.O., Vorob'ev S.V., Kuznetsova R.N., Kudryavtsev I.V., Kovalenko S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):147-148
views
ISPOL'ZOVANIE PREPARATOV SUL'FONILMOChEVINY U PATsIENTOV S NELAKUNARNYM IShEMIChESKIM INSUL'TOM I SAKhARNYM DIABETOM 2 TIPA
Petukhova O.V., Yanishevskiy S.N., Shcherbak S.G., Sarana A.M., Makarenko S.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):148-149
views
RANEE PRIMENENIE BOTULINOTERAPII V LEChENII SPASTIChNOSTI VERKhNEY KONEChNOSTI V OSTROM PERIODE INSUL'TA
Polyakova A.V., Tokareva D.V., Voznyuk I.A., Zabirov S.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):149-149
views
NEOBKhODIMOST' MEZhVEDOMSTVENNOGO VZAIMODEYSTVIYa PRI REABILITATsII BOL'NYKh RASSEYaNNYM SKLEROZOM
Pomnikov V.G., Kritskaya L.A., Prokhorov A.A., Delokyan G.A., Sen'kina A.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):149-150
views
KOGNITIVNYE NARUShENIYa VNE OSTROGO PERIODA LAKUNARNYKh INSUL'TOV NA FONE KhRONIChESKOY IShEMII MOZGA
Pomnikov V.G., Makhtibekova Z.M., Dorofeeva V.V., Koroleva L.Y.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):150-151
views
ISPOL'ZOVANIE PROTONNOY MAGNITNO-REZONANSNOY SPEKTROSKOPII V DIAGNOSTIKE OPUKhOLEY GOLOVNOGO MOZGA
Prokudin M.Y., Murzakanova D.A., Tafintsev V.A., Dzhabaildaeva G.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):151-151
views
views
FAKTORY RISKA I OSOBENNOSTI PATOGENEZA PERIOPERATsIONNOGO INSUL'TA U PATsIENTOV TRAVMATOLOGIChESKOGO PROFILYa
Proskuryakov A.A., Tsygan N.V., Evtukhov S.I., Nikishin V.O., Chizh G.A., Kudyashev A.L., Litvinenko I.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):152-153
views
POSLEOPERATsIONNAYa MOZGOVAYa DISFUNKTsIYa PRI REKONSTRUKTIVNYKh KhIRURGIChESKIKh OPERATsIYaKh NA BRYuShNOM OTDELE AORTY
Ryabtsev A.V., Tsygan N.V., Kitachev K.V., Andreev R.V., Pomet'ko D.V., Khubulava G.G., Odinak M.M.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):153-154
views
DIFFERENTsIATsIYa OSTROGO PRISTUPA GOLOVOKRUZhENIYa V KLINIChESKOY PRAKTIKE
Samartsev I.N., Zhivolupov S.A., Yakovlev E.V., Butakova Y.S., Bodrova T.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):154-154
views
INDUKTsIYa NEYROPLASTIChNOSTI V KOMPLEKSNOM LEChENII STATODINAMIChESKIKh NARUShENIY U PATsIENTOV S KhRONIChESKOY NEDOSTATOChNOST'Yu MOZGOVOGO KROVOOBRAShchENIYa
Samartsev I.N., Zhivolupov S.A., Yakovlev E.V., Butakova Y.S., Bodrova T.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):154-155
views
EPIDEMIOLOGIYa OSTRYKh PRISTUPOV NARUShENIYa RAVNOVESIYa V NEVROLOGIChESKOY PRAKTIKE
Samartsev I.N., Zhivolupov S.A., Yakovlev E.V., Butakova Y.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):155-155
views
ISSLEDOVANIE POKAZATELYa SREDNEY DIFFUZIVNOSTI SEROGO VEShchESTVA U PATsIENTOV S SOSUDISTYM PARKINSONIZMOM
Sandalov S.A., Buryak A.B., Yurin A.A., Litvinenko I.V., Trufanov A.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):155-156
views
OSOBENNOSTI IZMENENIYa FRAKTsIONNOY ANIZOTROPII SEROGO VEShchESTVA U PATsIENTOV S SOSUDISTYM PARKINSONIZMOM
Sandalov S.A., Buryak A.B., Yurin A.A., Litvinenko I.V., Trufanov A.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):156-157
views
KOGNITIVNYY DEFITsIT I KONTsENTRATsIYa AL'FA-SINUKLEINA V CD45+ KLETKAKh KROVI U PATsIENTOV S BOLEZN'Yu PARKINSONA I DEMENTsIEY S TEL'TsAMI LEVI
Senkevich K.A., Bel'tseva Y.A., Milyukhina I.V., Nikolaev M.A., Emel'yanov A.K., Gracheva E.V., Kopytova A.E., Dorofeykova M.V., Zalutskaya N.M., Pchelina S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):157-158
views
INFEKTsIONNYE OSLOZhNENIYa U PATsIENTOV C TYaZhELYM INSUL'TOM V USLOVIYaKh NEYROREANIMATsIONNOGO OTDELENIYa
Sergeev D.V., Luneva I.E., Prokazova P.R., Anufriev P.L., Ryabinkina Y.V., Piradov M.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):158-158
views
KLINIKO-LABORATORNAYa DIFFERENTsIAL'NAYa DIAGNOSTIKA RASSEYaNNOGO SKLEROZA, DISSEMINIROVANNYKh ENTsEFALOMIELITOV I ENTsEFALITOV U DETEY
Skripchenko E.Y., Ivanova G.P., Skripchenko N.V., Surovtseva A.V., Murina E.A., Zheleznikova G.F., Alekseeva L.A., Karev V.E.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):158-159
views
NOVYE VOZMOZhNOSTI TERAPII FOKAL'NOY EPILEPSII U PODROSTKOV. KLINIChESKIY SLUChAY
Snegova E.V., Ledentsova D.V., Sosnina I.B.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):159-160
views
SLUChAY RANNEGO VYYaVLENIYa ORFANNOGO NEYRODEGENERATIVNOGO ZABOLEVANIYa
Snegova E.V., Marchenko I.A., Sosnina I.B.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):160-161
views
NEYROMETABOLIZM MOZGA PRI DODEMENTNYKh KOGNITIVNYKh RASSTROYSTVAKh
Sokolova L.P., Shmyrev V.I.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):161-161
views
LUChEVYE METODY V PERVIChNOY DIAGNOSTIKE ATEROSKLEROZA SONNYKh ARTERIY
Stulin I.D., Boytsov S.A., Buziashvili Y.I., Vasil'ev A.Y., Lezhnev D.A., Gusev E.I., Martynov M.Y., Bochkareva E.V., Dzhuvalyakov P.G., Shamalov N.A., Sadikov P.V., Solonskiy D.S., Trukhanov S.A., Lyseyko N.V., Lochan N.V., Matskeplishvili M.T., Lebedeva A.V., Znayko G.G., Gusev A.P.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):161-162
views
TsEREBRAL'NAYa VENOZNAYa DISGEMIYa U PATsIENTOV V PERIOPERATsIONNOM PERIODE LEChENIYa KhRONIChESKOY VENOZNOY NEDOSTATOChNOSTI
Stulin I.D., Seleznev F.A., Trukhanov S.A., Kovalenko G.A., Lyseyko N.V., Lochan N.V., Matskeplishvili M.T., Sazonova A.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):162-163
views
ALEKSANDR GEORGIEVICh GLAUROV - VYDAYuShchIYSYa NEVROLOG KRYMA
Sukhareva I.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):163-164
views
PROSTRANSTVA VIRKhOVA-ROBINA V GOLOVNOM MOZGE: FUNKTsIONAL'NYE I MORFOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI (OBZOR LITERATURY)
Tsoroev M.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):164-164
views
views
ROL' NEYROPEPTIDOV OKSITOTsINA I VAZOPRESSINA V PATOFIZIOLOGII MIGRENI
Shakirzyanova A.V., Koroleva K.S., Mitrukhina O.B.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):165-166
views
DEMENTsIYa. OSOBENNOSTI DIFFERENTsIAL'NOY DIAGNOSTIKI NORMOTENZIVNOY GIDROTsEFALII
Shakhnovich V.A., Shakhnovich R.V., Shakhnovich A.R., Trukhanov P.A., Dolganov M.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):166-166
views
SRAVNENIE STRUKTURY POSLEOPERATsIONNOY MOZGOVOY DISFUNKTsII PRI ONKOLOGIChESKIKh I KARDIOKhIRURGIChESKIKh OPERATsIYaKh
Yakovleva V.A., Tsygan N.V., Andreev R.V., Nechiporuk V.M., Gunyat R.Y., Krotov M.Y., Mirnaya D.A., Kyal'viyaynen I.M.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):166-167
views
AFFEKTIVNYE I POVEDENChESKIE NARUShENIYa PRI KOGNITIVNYKh RASSTROYSTVAKh U BOL'NYKh EPILEPSIEY
Yakunina O.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;20(3S):167-168
views

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies