Vol 37, No 3S (2018)

Articles
MIKhAIL NIKOLAEVICh ZhUKOVSKIY (K 150-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa)
Litvinenko I.V., Mikhaylenko A.A., Anoshina E.A., Khlystov Y.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):5-8
views
PDF
(Rus)
MIKROBIOTA KIShEChNIKA PRI RASSEYaNNOM SKLEROZE - NOVAYa PATOGENETIChESKAYa MIShEN'?
Abdurasulova I.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):8-10
views
PDF
(Rus)
NEMOTORNYE SIMPTOMY TsERVIKAL'NOY DISTONII
Avseytseva T.Y., Ivolgin A.F.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):10-13
views
PDF
(Rus)
BOLEZN' VIL'SONA-KONOVALOVA I EPILEPSIYa
Bazilevich S.N., Prokudin M.Y., Dyskin D.E.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):13-18
views
PDF
(Rus)
AGONIST RETsEPTOROV VAZOPRESSINA 2 TIPA, 1-DEZAMINO-8-D-ARGININ-VAZOPRESSIN (DDAVP), VOSSTANAVLIVAET ChUVSTVITEL'NOST' U BOL'NYKh, PERENESShIKh INSUL'T
Belokoskova S.G., Tsikunov S.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):18-20
views
PDF
(Rus)
VOZMOZhNOST' PRIMENENIYa GENOMNOGO REDAKTIROVANIYa V LEChENII NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIY
Vetchinova A.S., Abramycheva N.Y., Fedotova E.Y., Illarioshkin S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):20-23
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ VOZRASTNYKh IZMENENIY SERDEChNO-SOSUDISTOY SISTEMY PRIShLOGO DETSKO-YuNOShESKOGO NASELENIYa YuGRY
Vilenskiy M.M.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):23-25
views
PDF
(Rus)
VKLAD VOZRASTNOGO GIPOGONADIZMA V RAZVITIE KhRONIChESKOGO NARUShENIYa MOZGOVOGO KROVOOBRAShchENIYa
Gayfutdinov R.T., Perminova S.K.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):25-27
views
PDF
(Rus)
NEKOTORYE MEKhANIZMY PROLONGATsII REMISSII RASSEYaNNOGO SKLEROZA
Golovkin V.I., Pozdnyakov A.V., Sagiyan A.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):27-30
views
PDF
(Rus)
PROLAKTIN KAK FAKTOR PROTEKTsII TsNS U EKSPERIMENTAL'NYKh ZhIVOTNYKh MODELEY RASSEYaNNOGO SKLEROZA
Guzev A.K., Predtechenskaya E.V., Sorokina I.V., Aydagulova S.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):30-33
views
PDF
(Rus)
PATOGENETIChESKIE PODKhODY K TERAPII KOGNITIVNYKh NARUShENIY AL'TsGEYMEROVSKOGO TIPA - REALII I PERSPEKTIVY
Emelin A.Y., Lobzin V.Y., Naumov K.M., Polukhina E.Y.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):33-36
views
PDF
(Rus)
PROBLEMNYE VOPROSY DIFFERENTsIAL'NOY DIAGNOSTIKI I RATsIONAL'NOY TERAPII SINDROMA KARPAL'NOGO KANALA
Zhivolupov S.A., Samartsev I.N., Nazhmudinov R.Z., Vorob'eva M.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):36-39
views
PDF
(Rus)
ENDOTELIAL'NAYa DISFUNKTsIYa I VOZMOZhNOSTI EE MEDIKAMENTOZNOY KORREKTsII PRI MODELIROVANII NARUShENIY TsEREBRAL'NOY PERFUZII V EKSPERIMENTE
Zelenenko M.A., Trashkov A.P., Tsygan N.V., Pechatnikova V.A., Verlov N.A., Gagloeva T.D.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):39-41
views
PDF
(Rus)
VYYaVLENIE NARUShENIY V ENTERAL'NOY NERVNOY SISTEME MYShEY PRI MODELIROVANII RANNEY STADII BOLEZNI PARKINSONA
Ivanov M.V., Kutukova K.A., Voronkov D.N., Stavrovskaya A.V., Gushchina A.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):41-44
views
PDF
(Rus)
SOVREMENNAYa NEYROMEDIATORNAYa TERAPIYa PRI KhRONIChESKOY IShEMII GOLOVNOGO MOZGA (OBZOR LITERATURY)
Ivolgin A.F., Avseytseva T.Y.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):44-47
views
PDF
(Rus)
SOVREMENNYE PODKhODY K MOLEKULYaRNOY I PERSONALIZIROVANNOY TERAPII BOLEZNI PARKINSONA
Illarioshkin S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):47-50
views
PDF
(Rus)
BOLI V SPINE PRI SAKhARNOM DIABETE VTOROGO TIPA
Iskra D.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):50-52
views
PDF
(Rus)
FARMAKOTERAPIYa MIGRENI. NASTOYaShchEE I BUDUShchEE
Iskra D.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):52-54
views
PDF
(Rus)
ROL' METALLOPROTEINAZY-9 V RAZVITII KOGNITIVNYKh NARUShENIY POSLE INSUL'TA
Kalinskiy D.P., Lobzin V.Y., Khlystov Y.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):54-57
views
PDF
(Rus)
GLAZODVIGATEL'NYE NARUShENIYa V DIAGNOSTIKE I DIFFERENTsIAL'NOY DIAGNOSTIKE NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIY
Klyushnikov S.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):57-60
views
PDF
(Rus)
OTsENKA ROLI SEREBRA V PATOGENEZE I PROGNOZE GEMORRAGIChESKOGO INSUL'TA
Koychakaeva A.S., Malikova A.G., Magomedova R.M., Akhmedova P.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):60-62
views
PDF
(Rus)
FAKTORY RISKA SVOEVREMENNOY DIAGNOSTIKI VNUTRIGOSPITAL'NOGO IShEMIChESKOGO INSUL'TA
Kolomentsev S.V., Voznyuk I.A., Tsygan N.V., Naumov K.M.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):62-64
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI KOPING-STRATEGIY BOL'NYKh S BOLEZN'Yu PARKINSONA
Kotsyubinskaya Y.V., Dmitrova E.A., Safonova N.Y.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):64-66
views
PDF
(Rus)
FAKTORY RISKA RAZVITIYa POSLEOPERATsIONNOY KOGNITIVNOY DISFUNKTsII
Litvinenko I.V., Ivolgin A.F.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):66-68
views
PDF
(Rus)
TsEREBRAL'NYE NARUShENIYa OBMENA ZhELEZA KAK OSNOVA RAZVITIYa I PROGRESSIROVANIYa NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIY
Litvinenko I.V., Krasakov I.V., Trufanov A.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):68-78
views
PDF
(Rus)
NEYROVIZUALIZATsIONNYE FAKTORY RISKA RAZVITIYa EPILEPSII U BOL'NYKh S NEYROEPITELIAL'NYMI I METASTATIChESKIMI OPUKhOLYaMI GOLOVNOGO MOZGA
Litvinenko I.V., Martynov B.V., Prokudin M.Y., Bazilevich S.N., Dyskin D.E., Bushurov S.E., Murzakanova D.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):78-81
views
PDF
(Rus)
TYaZhELYE INFEKTsIONNYE OSLOZhNENIYa PRI VNUTRIMOZGOVOM KROVOIZLIYaNII: KLINIChESKOE NABLYuDENIE
Luneva I.E., Polishchuk R.V., Sergeev D.V., Anufriev P.L., Gulevskaya T.S., Shabalina A.A., Ryabinkina Y.V., Piradov M.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):81-83
views
PDF
(Rus)
DIFFERENTsIAL'NAYa DIAGNOSTIKA ESSENTsIAL'NOGO I PARKINSONIChESKOGO VIDOV TREMORA
Magzhanov R.V., Ibatullin R.A., Davletova A.I.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):83-85
views
PDF
(Rus)
NEKOTORYE DISKUSSIONNYE VOPROSY TOPIChESKOY DIAGNOSTIKI V KLINIChESKOY NEVROLOGII
Mikhaylenko A.A., Guseva N.A., Anoshina E.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):85-87
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE LOKALIZATsII, SROKOV RAZVITIYa, KLINIChESKOY KARTINY NA VYYaVLYaEMOST' IShEMIChESKOGO INSUL'TA PRI NEYROVIZUALIZATsII
Musin R.S., Makarova Y.I., Akhatova Z.A., Stulin I.D.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):87-89
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI I TIPY VEGETATIVNOGO OBESPEChENIYa PRI NEYROREFLEKTORNYKh SINKOPAL'NYKh SOSTOYaNIYaKh
Naumov K.M., Zolotareva N.A., Glukhovskoy D.V., Chepcheruk O.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):89-91
views
PDF
(Rus)
ZABOLEVANIYa VEGETATIVNOY NERVNOY SISTEMY. SOSTOYaNIE PROBLEMY
Naumov K.M., Kolomentsev S.V., Sukhoroslov M.V., Tafintsev V.A., Simarev A.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):91-93
views
PDF
(Rus)
NARUShENIYa SNA PRI NEYRODEGENERATIVNYKh ZABOLEVANIYaKh
Nodel' M.R.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):93-97
views
PDF
(Rus)
GIPERGOMOTsISTEINEMIYa I PORAZhENIE BELOGO VEShchESTVA GOLOVNOGO MOZGA U BOL'NYKh EPILEPSIEY: ANALIZ DVUKh SLUChAEV
Noskova T.Y., Shvedkov V.V., Krasnikov A.V., Shabalina A.A., Kostyreva M.V., Abaimov D.A., Fedin P.A., Krotenkova M.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):97-99
views
PDF
(Rus)
VKLAD OTEChESTVENNOY NEYRONAUKI V PROBLEMU IZUChENIYa KOGNITIVNYKh FUNKTsIY I IKh NARUShENIY
Odinak M.M., Emelin A.Y., Vorob'ev S.V., Lobzin V.Y., Kashin A.V., Kolmakova K.A., Lupanov I.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):99-101
views
PDF
(Rus)
DINAMIKA MORFOLOGIChESKIKh IZMENENIY TsNS U EKSPERIMENTAL'NYKh ZhIVOTNYKh MODELEY RASSEYaNNOGO SKLEROZA RAZNOGO POLA
Predtechenskaya E.V., Sorokina I.V., Aydagulova S.V., Guzev A.K.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):101-104
views
PDF
(Rus)
VYYaVLENIE NEMOTORNYKh NARUShENIY NA KLASSIChESKOY MODELI BOLEZNI PARKINSONA
Stavrovskaya A.V., Ol'shanskiy A.S., Yamshchikova N.G., Gushchina A.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):104-107
views
PDF
(Rus)
EFFEKTIVNOST' ANESTEZII PRI ChEREPNO-MOZGOVOY TRAVME
Stepanov Y.A., Erdniev L.P., Mokshanov I.V., Mikshta A.Y., Nel'ga I.A., Ivashev I.P., Litvinenko I.V., Tsygan N.V., Stepanova N.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):107-109
views
PDF
(Rus)
KhRONIChESKAYa TAZOVAYa BOL' U ZhENShchIN RAZLIChNYKh VOZRASTNYKh GRUPP NA PRIMERE G. MAKhAChKALA
Khanmurzaeva S.B., Khanmurzaeva N.B.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):109-112
views
PDF
(Rus)
OTSROChENNYE KOGNITIVNYE NARUShENIYa I POSLEOPERATsIONNOE ULUChShENIE KOGNITIVNYKh FUNKTsIY V ONKOKhIRURGII
Tsygan N.V., Yakovleva V.A., Eleskhanov I.R., Gunyat R.Y., Fufaev E.E., Gagloeva T.D., Gavrilov P.S., Dzidzava I.I., Litvinenko I.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):112-114
views
PDF
(Rus)
PASSIVNAYa ORTOSTATIChESKAYa PROBA V DIAGNOSTIKE SINKOPAL'NYKh SOSTOYaNIY
Chepcheruk O.G., Glukhovskoy D.V., Naumov K.M., Zolotareva N.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):114-116
views
PDF
(Rus)
SOVREMENNYE TEKhNOLOGII IZUChENIYa POSTURAL'NYKh NARUShENIY PRI BOLEZNI PARKINSONA
Chigaleychik L.A., Karabanov A.V., Poleshchuk V.V., Illarioshkin S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):116-118
views
PDF
(Rus)
SOVREMENNYE VOZMOZhNOSTI MAGNITNO-REZONANSNOY TOMOGRAFII PRI ChEREPNO-MOZGOVOY TRAVME
Yurin A.A., Litvinenko I.V., Trufanov A.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):118-121
views
PDF
(Rus)
PROFILAKTIKA KARDIOEMBOLIChESKOGO INSUL'TA, KONSENSUS EFFEKTIVNOSTI I BEZOPASNOSTI
Yanishevskiy S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):121-124
views
PDF
(Rus)
SAKhAROSNIZhAYuShchAYa TERAPIYa I PROFILAKTIKA INSUL'TA, ChTO NAM SEGODNYa IZVESTNO?
Yanishevskiy S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):124-127
views
PDF
(Rus)
VYBOR MYShTs-MIShENIY PRI PROVEDENII MESTNYKh BLOKAD V LEChENII BOL'NYKh S BOLEZN'Yu PARKINSONA I KhRONIChESKIMI BOLYaMI V NIZhNEY ChASTI SPINY
Antonen E.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):127-128
views
PDF
(Rus)
KORREKTsIYa NARUShENIY SNA U BOL'NYKh S BOLEZN'Yu PARKINSONA V SOChETANII S KhRONIChESKOY IShEMIEY MOZGA
Antonen E.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):128-129
views
PDF
(Rus)
PRIMENENIE KSENONOTERAPII PRI ABUZUSNOY GOLOVNOY BOLI
Ardashev V.N., Baziy N.I., Stebletsov S.V., Kurbangaliev R.I., Kovalenko P.A., Sharipova S.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):129-129
views
PDF
(Rus)
PROGRESSIRUYuShchIY NAD\"YaDERNYY PARALICh S TsEREBELLYaRNOY ATAKSIEY (KLINIChESKOE NABLYuDENIE)
Artem'eva D.V., Farkhutdinova A.I.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):129-130
views
PDF
(Rus)
MAGNITNO-REZONANSNYE MARKERY NEYRODEGENERATsII PRI RASSEYaNNOM SKLEROZE
Blinov D.S., Donets D.A., Poltavskiy I.D., Trufanov A.G., Litvinenko I.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):130-131
views
PDF
(Rus)
OPTIChESKAYa KOGERENTNAYa TOMOGRAFIYa SETChATKI V RANNEY DIAGNOSTIKE RASSEYaNNOGO SKLEROZA
Blinov D.S., Donets D.A., Poltavskiy I.D., Trufanov A.G., Litvinenko I.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):131-131
views
PDF
(Rus)
PSIKhOLOGIChESKAYa ADAPTATsIYa K KhRONIChESKOY IShEMII MOZGA U ZhITELEY RESPUBLIKI KARELIYa
Burkin M.M., Molchanova E.V., Khyanikyaynen I.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):131-132
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI I VZAIMOSVYaZ' KOGNITIVNYKh FUNKTsIY I VEGETATIVNOY REGULYaTsII U LITs MOLODOGO VOZRASTA
Vetsler M.V., Kovalev M.A., Cherkasova V.G., Murav'ev S.V., Chaynikov P.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):132-133
views
PDF
(Rus)
PROFIL' KLINIChESKOY KARTINY KOGNITIVNYKh NARUShENIY U LITs, PERENESShIKh ChEREPNO-MOZGOVUYu TRAVMU
Vorob'ev S.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):133-133
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI KLINIChESKOY KARTINY POSTTRAVMATIChESKIKh KOGNITIVNYKh NARUShENIY I PATOGENEZ IKh FORMIROVANIYa PO REZUL'TATAM SOVREMENNYKh METODOV NEYROVIZUALIZATsII
Vorob'ev S.V., Sokolov A.V., Fokin V.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):133-134
views
PDF
(Rus)
ANALIZ DIAGNOSTIChESKOY TsENNOSTI ShKALY INPH RADSCALE PRI RAZLIChNYKh VIDAKh GIDROTsEFALII
Gavrilov G.V., Radkov M.N., Gaydar B.V., Svistov D.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):134-135
views
PDF
(Rus)
MIKROSTRUKTURNYE IZMENENIYa VEShchESTVA GOLOVNOGO MOZGA PRI IDIOPATIChESKOY NORMOTENZIVNOY GIDROTsEFALII (SINDROME KhAKIM-ADAMSA)
Gavrilov G.V., Stanishevskiy A.V., Gaydar B.V., Paramonova N.M., Gaykova O.N., Svistov D.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):135-136
views
PDF
(Rus)
NEKOTORYE POKAZATELI TsEREBRAL'NOGO METABOLIZMA PRI RASSEYaNNOM SKLEROZE (RS)
Golovkin V.I., Pozdnyakov A.V., Sagiyan A.S., Novikov V.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):136-136
views
PDF
(Rus)
OTsENKA KOGNITIVNOY DISFUNKTsII U PATsIENTOV S RASSEYaNNYM SKLEROZOM
Donets D.A., Blinov D.S., Poltavskiy I.D., Trufanov A.G., Litvinenko I.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):136-137
views
PDF
(Rus)
ANALIZ «GEOGRAFII» RASPROSTRANENIYa I STEPENI VYRAZhENNOSTI ATEROSKLEROTIChESKOGO PROTsESSA BRAKhIOTsEFAL'NYKh ARTERIY U BOL'NYKh S VPERVYE VOZNIKShIM IShEMIChESKIM INSUL'TOM
Zhivolupov S.A., Butakova Y.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):137-138
views
PDF
(Rus)
FUNKTsIONAL'NOE SOSTOYaNIE NEYTROFILOV PRI BOLEZNI AL'TsGEYMERA I MYaGKOM KOGNITIVNOM SNIZhENII: PILOTNOE ISSLEDOVANIE
Ivanov P.A., Shmakova A.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):138-138
views
PDF
(Rus)
ELEKTRIChESKAYa AKTIVNOST' NEOKORTEKSA KRYS, PERENESShIKh PRENATAL'NUYu GIPOKSIYu, POSLE PENTILENTETRAZOLOVOGO KINDLINGA
Kalinina D.S., Amakhin D.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):138-139
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE REKONSTRUKTIVNYKh OPERATsIY NA SONNYKh ARTERIYaKh NA DINAMIKU KOGNITIVNYKh FUNKTsIY U PATsIENTOV SO STENOZIRUYuShchIM PORAZhENIEM BRAKhIOTsEFAL'NYKh ARTERIY
Karpova O.S., Tsygan N.V., Malyshok D.E., Kitachev K.V., Andreev R.V., Vvedenskiy M.I., Odinak M.M.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):139-140
views
PDF
(Rus)
LAZERNAYa SKANIRUYuShchAYa OFTAL'MOSKOPIYa S LIGANDOM BETA-AMILOIDA KAK NOVYY METOD DIAGNOSTIKI BOLEZNI AL'TsGEYMERA
Kilivaeva G.A., Lobzin V.Y., Emelin A.Y., Mal'tsev D.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):140-141
views
PDF
(Rus)
OPTIChESKAYa KOGERENTNAYa TOMOGRAFIYa SETChATKI PRI BOLEZNI AL'TsGEYMERA
Kilivaeva G.A., Lobzin V.Y., Emelin A.Y., Mal'tsev D.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):141-141
views
PDF
(Rus)
KLINIChESKIY SLUChAY AGRAMMATIChESKOGO VARIANTA PROGRESSIRUYuShchEY AFAZII PRI KORTIKO-BAZAL'NOY DEGENERATsII
Kolmakova K.A., Lobzin V.Y., Emelin A.Y.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):141-142
views
PDF
(Rus)
VOZMOZhNOST' DIAGNOSTIKI SINDROMA POZVONOChNOY ARTERII S POMOShch'Yu UL'TRAZVUKOVOGO ISSLEDOVANIYa SOSUDOV ShEI
Kunel'skaya N.L., Tardov M.V., Klyasov A.V., Baybakova E.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):142-143
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE NEYRONSPETsIFIChESKOY ENOLAZY U PATsIENTOV S MENINGIOMAMI
Kurakina A.S., Shchelchkova N.A., Mukhina I.V., Grigor'eva V.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):143-143
views
PDF
(Rus)
KLINIChESKOE ZNAChENIE FARMAKOKINETIChESKOGO PROFILYa AEP TRET'EGO POKOLENIYa
Lipatova L.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):143-144
views
PDF
(Rus)
KhRONIChESKIY BOLEVOY SINDROM U PATsIENTOV S KRANIOVERTEBRAL'NYMI ANOMALIYaMI
Lobzin S.V., Yurkina E.A., Goldobin V.V., Lobzina A.S., Mirzaeva L.M.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):144-145
views
PDF
(Rus)
STRUKTURA KOMORBIDNOSTI I MORFOFUNKTsIONAL'NOGO SOSTOYaNIYa ATEROSKLEROTIChESKIKh BLYaShEK PRI ATEROSKLEROZE BRAKhIOTsEFAL'NYKh SOSUDOV
Luzina T.V., Urvantseva I.A., Almazova E.G., Migunova S.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):145-145
views
PDF
(Rus)
EPIDEMIOLOGIYa, LABORATORNAYa DIAGNOSTIKA I NEVROLOGIChESKIE POSLEDSTVIYa GERPESVIRUSNOY INFEKTsII U VZROSLYKh
Malyshev V.V., Sidorchik M.S., Mardanly S.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):145-146
views
PDF
(Rus)
OTSROChENNYE KOGNITIVNYE NARUShENIYa PRI SIMUL'TANNYKh OPERATsIYaKh KORONARNOGO ShUNTIROVANIYa I KAROTIDNOY ENDARTEREKTOMII
Malyshok D.E., Savintseva A.I., Tsygan N.V., Karpova O.S., Balandina E.V., Boyarkin A.A., Shorokhov K.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):146-147
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI DIAGNOSTIKI SINDROMA ZAPYaSTNOGO KANALA
Nazhmudinov R.Z., Zhivolupov S.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):147-147
views
PDF
(Rus)
SOSTOYaNIE KLETOChNOGO IMMUNITETA U PATsIENTOV S ChMT RAZLIChNOY STEPENI TYaZhESTI I VOZMOZhNOSTI KLINIKO-IMMUNOLOGIChESKOGO PROGNOZA TEChENIYa ZABOLEVANIYa
Norka A.O., Vorob'ev S.V., Kuznetsova R.N., Kudryavtsev I.V., Kovalenko S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):147-148
views
PDF
(Rus)
ISPOL'ZOVANIE PREPARATOV SUL'FONILMOChEVINY U PATsIENTOV S NELAKUNARNYM IShEMIChESKIM INSUL'TOM I SAKhARNYM DIABETOM 2 TIPA
Petukhova O.V., Yanishevskiy S.N., Shcherbak S.G., Sarana A.M., Makarenko S.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):148-149
views
PDF
(Rus)
RANEE PRIMENENIE BOTULINOTERAPII V LEChENII SPASTIChNOSTI VERKhNEY KONEChNOSTI V OSTROM PERIODE INSUL'TA
Polyakova A.V., Tokareva D.V., Voznyuk I.A., Zabirov S.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):149-149
views
PDF
(Rus)
NEOBKhODIMOST' MEZhVEDOMSTVENNOGO VZAIMODEYSTVIYa PRI REABILITATsII BOL'NYKh RASSEYaNNYM SKLEROZOM
Pomnikov V.G., Kritskaya L.A., Prokhorov A.A., Delokyan G.A., Sen'kina A.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):149-150
views
PDF
(Rus)
KOGNITIVNYE NARUShENIYa VNE OSTROGO PERIODA LAKUNARNYKh INSUL'TOV NA FONE KhRONIChESKOY IShEMII MOZGA
Pomnikov V.G., Makhtibekova Z.M., Dorofeeva V.V., Koroleva L.Y.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):150-151
views
PDF
(Rus)
ISPOL'ZOVANIE PROTONNOY MAGNITNO-REZONANSNOY SPEKTROSKOPII V DIAGNOSTIKE OPUKhOLEY GOLOVNOGO MOZGA
Prokudin M.Y., Murzakanova D.A., Tafintsev V.A., Dzhabaildaeva G.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):151-151
views
PDF
(Rus)
SINDROM VEGETATIVNOY DISFUNKTsII PRI NALIChII OTKRYTOGO OVAL'NOGO OKNA PREDSERDNOY PEREGORODKI KAK VOZMOZhNYY FAKTOR RISKA DLYa VOZNIKNOVENIYa TsEREBRAL'NYKh SOSUDISTYKh OSLOZhNENIY U LITs MOLODOGO VOZRASTA
Pomnikov V.G., Onishchenko E.F., Dorofeeva V.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):151-152
views
PDF
(Rus)
FAKTORY RISKA I OSOBENNOSTI PATOGENEZA PERIOPERATsIONNOGO INSUL'TA U PATsIENTOV TRAVMATOLOGIChESKOGO PROFILYa
Proskuryakov A.A., Tsygan N.V., Evtukhov S.I., Nikishin V.O., Chizh G.A., Kudyashev A.L., Litvinenko I.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):152-153
views
PDF
(Rus)
POSLEOPERATsIONNAYa MOZGOVAYa DISFUNKTsIYa PRI REKONSTRUKTIVNYKh KhIRURGIChESKIKh OPERATsIYaKh NA BRYuShNOM OTDELE AORTY
Ryabtsev A.V., Tsygan N.V., Kitachev K.V., Andreev R.V., Pomet'ko D.V., Khubulava G.G., Odinak M.M.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):153-154
views
PDF
(Rus)
DIFFERENTsIATsIYa OSTROGO PRISTUPA GOLOVOKRUZhENIYa V KLINIChESKOY PRAKTIKE
Samartsev I.N., Zhivolupov S.A., Yakovlev E.V., Butakova Y.S., Bodrova T.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):154-154
views
PDF
(Rus)
INDUKTsIYa NEYROPLASTIChNOSTI V KOMPLEKSNOM LEChENII STATODINAMIChESKIKh NARUShENIY U PATsIENTOV S KhRONIChESKOY NEDOSTATOChNOST'Yu MOZGOVOGO KROVOOBRAShchENIYa
Samartsev I.N., Zhivolupov S.A., Yakovlev E.V., Butakova Y.S., Bodrova T.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):154-155
views
PDF
(Rus)
EPIDEMIOLOGIYa OSTRYKh PRISTUPOV NARUShENIYa RAVNOVESIYa V NEVROLOGIChESKOY PRAKTIKE
Samartsev I.N., Zhivolupov S.A., Yakovlev E.V., Butakova Y.S.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):155-155
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE POKAZATELYa SREDNEY DIFFUZIVNOSTI SEROGO VEShchESTVA U PATsIENTOV S SOSUDISTYM PARKINSONIZMOM
Sandalov S.A., Buryak A.B., Yurin A.A., Litvinenko I.V., Trufanov A.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):155-156
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI IZMENENIYa FRAKTsIONNOY ANIZOTROPII SEROGO VEShchESTVA U PATsIENTOV S SOSUDISTYM PARKINSONIZMOM
Sandalov S.A., Buryak A.B., Yurin A.A., Litvinenko I.V., Trufanov A.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):156-157
views
PDF
(Rus)
KOGNITIVNYY DEFITsIT I KONTsENTRATsIYa AL'FA-SINUKLEINA V CD45+ KLETKAKh KROVI U PATsIENTOV S BOLEZN'Yu PARKINSONA I DEMENTsIEY S TEL'TsAMI LEVI
Senkevich K.A., Bel'tseva Y.A., Milyukhina I.V., Nikolaev M.A., Emel'yanov A.K., Gracheva E.V., Kopytova A.E., Dorofeykova M.V., Zalutskaya N.M., Pchelina S.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):157-158
views
PDF
(Rus)
INFEKTsIONNYE OSLOZhNENIYa U PATsIENTOV C TYaZhELYM INSUL'TOM V USLOVIYaKh NEYROREANIMATsIONNOGO OTDELENIYa
Sergeev D.V., Luneva I.E., Prokazova P.R., Anufriev P.L., Ryabinkina Y.V., Piradov M.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):158-158
views
PDF
(Rus)
KLINIKO-LABORATORNAYa DIFFERENTsIAL'NAYa DIAGNOSTIKA RASSEYaNNOGO SKLEROZA, DISSEMINIROVANNYKh ENTsEFALOMIELITOV I ENTsEFALITOV U DETEY
Skripchenko E.Y., Ivanova G.P., Skripchenko N.V., Surovtseva A.V., Murina E.A., Zheleznikova G.F., Alekseeva L.A., Karev V.E.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):158-159
views
PDF
(Rus)
NOVYE VOZMOZhNOSTI TERAPII FOKAL'NOY EPILEPSII U PODROSTKOV. KLINIChESKIY SLUChAY
Snegova E.V., Ledentsova D.V., Sosnina I.B.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):159-160
views
PDF
(Rus)
SLUChAY RANNEGO VYYaVLENIYa ORFANNOGO NEYRODEGENERATIVNOGO ZABOLEVANIYa
Snegova E.V., Marchenko I.A., Sosnina I.B.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):160-161
views
PDF
(Rus)
NEYROMETABOLIZM MOZGA PRI DODEMENTNYKh KOGNITIVNYKh RASSTROYSTVAKh
Sokolova L.P., Shmyrev V.I.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):161-161
views
PDF
(Rus)
LUChEVYE METODY V PERVIChNOY DIAGNOSTIKE ATEROSKLEROZA SONNYKh ARTERIY
Stulin I.D., Boytsov S.A., Buziashvili Y.I., Vasil'ev A.Y., Lezhnev D.A., Gusev E.I., Martynov M.Y., Bochkareva E.V., Dzhuvalyakov P.G., Shamalov N.A., Sadikov P.V., Solonskiy D.S., Trukhanov S.A., Lyseyko N.V., Lochan N.V., Matskeplishvili M.T., Lebedeva A.V., Znayko G.G., Gusev A.P.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):161-162
views
PDF
(Rus)
TsEREBRAL'NAYa VENOZNAYa DISGEMIYa U PATsIENTOV V PERIOPERATsIONNOM PERIODE LEChENIYa KhRONIChESKOY VENOZNOY NEDOSTATOChNOSTI
Stulin I.D., Seleznev F.A., Trukhanov S.A., Kovalenko G.A., Lyseyko N.V., Lochan N.V., Matskeplishvili M.T., Sazonova A.G.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):162-163
views
PDF
(Rus)
ALEKSANDR GEORGIEVICh GLAUROV - VYDAYuShchIYSYa NEVROLOG KRYMA
Sukhareva I.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):163-164
views
PDF
(Rus)
PROSTRANSTVA VIRKhOVA-ROBINA V GOLOVNOM MOZGE: FUNKTsIONAL'NYE I MORFOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI (OBZOR LITERATURY)
Tsoroev M.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):164-164
views
PDF
(Rus)
SOSTOYaNIE VEGETATIVNOGO OBESPEChENIYa U MUZhChIN S SINKOPAL'NYMI SOSTOYaNIYaMI V ANAMNEZE V PERIOD DLITEL'NOY PASSIVNOY ORTOSTATIChESKOY PROBY PO DANNYM SPEKTRAL'NYKh KhARAKTERISTIK VARIABEL'NOSTI SERDEChNOGO RITMA
Chepcheruk O.G., Glukhovskoy D.V., Naumov K.M., Barsukov A.V.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):164-165
views
PDF
(Rus)
ROL' NEYROPEPTIDOV OKSITOTsINA I VAZOPRESSINA V PATOFIZIOLOGII MIGRENI
Shakirzyanova A.V., Koroleva K.S., Mitrukhina O.B.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):165-166
views
PDF
(Rus)
DEMENTsIYa. OSOBENNOSTI DIFFERENTsIAL'NOY DIAGNOSTIKI NORMOTENZIVNOY GIDROTsEFALII
Shakhnovich V.A., Shakhnovich R.V., Shakhnovich A.R., Trukhanov P.A., Dolganov M.A.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):166-166
views
PDF
(Rus)
SRAVNENIE STRUKTURY POSLEOPERATsIONNOY MOZGOVOY DISFUNKTsII PRI ONKOLOGIChESKIKh I KARDIOKhIRURGIChESKIKh OPERATsIYaKh
Yakovleva V.A., Tsygan N.V., Andreev R.V., Nechiporuk V.M., Gunyat R.Y., Krotov M.Y., Mirnaya D.A., Kyal'viyaynen I.M.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):166-167
views
PDF
(Rus)
AFFEKTIVNYE I POVEDENChESKIE NARUShENIYa PRI KOGNITIVNYKh RASSTROYSTVAKh U BOL'NYKh EPILEPSIEY
Yakunina O.N.
Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2018;37(3S):167-168
views
PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies