Vorob'ev, S V, 2СПбГПМУ

Issue Section Title Abstract File
Vol 63, No 3S (2018) Articles VKLAD OTEChESTVENNOY NEYRONAUKI V PROBLEMU IZUChENIYa KOGNITIVNYKh FUNKTsIY I IKh NARUShENIY Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies