Copyright (c) 2018 Moskalev A.V., Sboychakov V.B., Tsygan V.N., Apchel A.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.