Copyright (c) 2018 Gaivoronsky I.V., Kotiv B.N., Kovalenko N.A., Pelipas Y.V., Bahovadinova S.B., Amelina I.D., Kudryavtseva A.V., Dzidzava I.I., Verbitsky V.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.