PASSIVNAYa ORTOSTATIChESKAYa PROBA V DIAGNOSTIKE SINKOPAL'NYKh SOSTOYaNIY - PDF (Russian)


Copyright (c) 2018 Chepcheruk O.G., Glukhovskoy D.V., Naumov K.M., Zolotareva N.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies