Pomet'ko, D V, ВМедА им. С.М. Кирова

Issue Section Title Abstract File
Vol 63, No 3S (2018) Articles POSLEOPERATsIONNAYa MOZGOVAYa DISFUNKTsIYa PRI REKONSTRUKTIVNYKh KhIRURGIChESKIKh OPERATsIYaKh NA BRYuShNOM OTDELE AORTY Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies