Anufriev, P L, Научный центр неврологии

Issue Section Title Abstract File
Vol 37, No 3S (2018) Articles TYaZhELYE INFEKTsIONNYE OSLOZhNENIYa PRI VNUTRIMOZGOVOM KROVOIZLIYaNII: KLINIChESKOE NABLYuDENIE Abstract PDF
(Rus)
Vol 37, No 3S (2018) Articles INFEKTsIONNYE OSLOZhNENIYa U PATsIENTOV C TYaZhELYM INSUL'TOM V USLOVIYaKh NEYROREANIMATsIONNOGO OTDELENIYa Abstract PDF
(Rus)