Ryabinkina, Yu V, Научный центр неврологии

Issue Section Title Abstract File
Vol 63, No 3S (2018) Articles TYaZhELYE INFEKTsIONNYE OSLOZhNENIYa PRI VNUTRIMOZGOVOM KROVOIZLIYaNII: KLINIChESKOE NABLYuDENIE Abstract PDF
(Rus)
Vol 63, No 3S (2018) Articles INFEKTsIONNYE OSLOZhNENIYa U PATsIENTOV C TYaZhELYM INSUL'TOM V USLOVIYaKh NEYROREANIMATsIONNOGO OTDELENIYa Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies