Akhatova, Z A, МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Issue Section Title Abstract File
Vol 37, No 3S (2018) Articles VLIYaNIE LOKALIZATsII, SROKOV RAZVITIYa, KLINIChESKOY KARTINY NA VYYaVLYaEMOST' IShEMIChESKOGO INSUL'TA PRI NEYROVIZUALIZATsII Abstract PDF
(Rus)