Andreev, R V, ВМедА им. С.М. Кирова

Issue Section Title Abstract File
Vol 63, No 3S (2018) Articles VLIYaNIE REKONSTRUKTIVNYKh OPERATsIY NA SONNYKh ARTERIYaKh NA DINAMIKU KOGNITIVNYKh FUNKTsIY U PATsIENTOV SO STENOZIRUYuShchIM PORAZhENIEM BRAKhIOTsEFAL'NYKh ARTERIY Abstract PDF
(Rus)
Vol 63, No 3S (2018) Articles POSLEOPERATsIONNAYa MOZGOVAYa DISFUNKTsIYa PRI REKONSTRUKTIVNYKh KhIRURGIChESKIKh OPERATsIYaKh NA BRYuShNOM OTDELE AORTY Abstract PDF
(Rus)
Vol 63, No 3S (2018) Articles SRAVNENIE STRUKTURY POSLEOPERATsIONNOY MOZGOVOY DISFUNKTsII PRI ONKOLOGIChESKIKh I KARDIOKhIRURGIChESKIKh OPERATsIYaKh Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies