Bodrova, T V, ВМедА им. С.М. Кирова

Issue Section Title Abstract File
Vol 63, No 3S (2018) Articles DIFFERENTsIATsIYa OSTROGO PRISTUPA GOLOVOKRUZhENIYa V KLINIChESKOY PRAKTIKE Abstract PDF
(Rus)
Vol 63, No 3S (2018) Articles INDUKTsIYa NEYROPLASTIChNOSTI V KOMPLEKSNOM LEChENII STATODINAMIChESKIKh NARUShENIY U PATsIENTOV S KhRONIChESKOY NEDOSTATOChNOST'Yu MOZGOVOGO KROVOOBRAShchENIYa Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies