Vol 1, No 2 (2010)

Articles
PERSPEKTIVY LEChENIYa SEPSISA
Aver'yanov A.V., Gel'fand B.R.
Journal of Clinical Practice. 2010;1(2):13-17
views107
PDF
(Rus)
POZDNYaYa DIAGNOSTIKA BOLEZNI PEDZhETA
Kutin A.A.
Journal of Clinical Practice. 2010;1(2):37-40
views219
PDF
(Rus)
ROL' STIMULYaTsIONNOY ELEKTRONEYROMIOGRAFII V DIAGNOSTIKE MIASTENIChESKOGO SINDROMA U BOL'NOY S GIPOTIREOZOM
Sal'nikova I.A., Titova E.Y.
Journal of Clinical Practice. 2010;1(2):41-42
views107
PDF
(Rus)
INFARKT MIOKARDA,OSLOZhNENNYY KARDIOGENNYM ShOKOM
Sal'nikov P.S., Potievskaya V.I., Alekseeva Y.M., Sitnikov A.V.
Journal of Clinical Practice. 2010;1(2):43-46
views118
PDF
(Rus)
VNEPEChENOChNYE PORAZhENIYa PRI KhRONIChESKIKh VIRUSNYKh ZABOLEVANIYaKh PEChENI
Lopatina E.Y., Zabozlaev F.G., Verkhotin A.A., Yudintseva E.V., Bondarenko N.L.
Journal of Clinical Practice. 2010;1(2):47-51
views118
PDF
(Rus)
ZNAChENIE STRESS-EKhOKARDIOGRAFII S DOBUTAMINOM V DOOPERATsIONNOY OTsENKE RISKA KARDIAL'NYKh OSLOZhNENIY U BOL'NYKh S ATEROSKLEROZOM AORTY I MAGISTRAL'NYKh ARTERIY
Drobyazko O.A., Krutova T.V., Alekhin M.N.
Journal of Clinical Practice. 2010;1(2):52-58
views108
PDF
(Rus)
METODIKI DISSEKTsII PARENKhIMY V OTKRYTOY I LAPAROSKOPIChESKOY REZEKTsII PEChENI
Panchenkov D.N., Ivanov Y.V., Alikhanov R.B., Solov'ev N.A., Beloglyadov I.A., Nechunaev A.A., Baranov A.V.
Journal of Clinical Practice. 2010;1(2):59-63
views124
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI DIAGNOSTIKI I KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa UZLOVYKh NOVOOBRAZOVANIY ShchITOVIDNOY ZhELEZY
Ivanov Y.V., Solov'ev N.A., Soyustova E.L., Kazantseva E.E., Nechaeva O.E., Sitnikov A.V., Popov D.V., Zlobin A.I., Abushenko M.I.
Journal of Clinical Practice. 2010;1(2):69-76
views107
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI PSIKhOLOGIChESKIKh KhARAKTERISTIK MATEREY PATsIENTOV S PSIKhIChESKOY PATOLOGIEY NEVROTIChESKOGO UROVNYa
Kulyga V.N., Prazdnova V.A., Zelenkova T.V.
Journal of Clinical Practice. 2010;1(2):77-80
views123
PDF
(Rus)
TsITOKINY: UChASTIE V PATOGENEZE I PERSPEKTIVY LEChEBNOGO PRIMENENIYa PRI BRONKhIAL'NOY ASTME
Borisova T.V., Karaulov A.V., Sokurenko S.I.
Journal of Clinical Practice. 2010;1(2):81-87
views143
PDF
(Rus)